ن‍ق‍د ق‍ان‍ون‌ ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ا و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۷۴۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۲۰۷۴۷
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۶۷۴۳
‏پدیدآور : ک‍ارگ‍ران‌ ب‍اف‍ق‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ق‍د ق‍ان‍ون‌ ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ا و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ج‍ی‍د ک‍ارگ‍ران‌ ب‍اف‍ق‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌ ال‍م‍اس‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ض‍م‍ی‍ری‌اس‍ت‍اد داور داری‍وش‌ اش‍راف‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهری : ۱ج‌.، (ش‍م‍اره‌گ‍ذاری‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌): م‍ص‍ور
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ال‍م‍اس‍ی‌، ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ض‍م‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ای‍ران‌
ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ م‍ض‍اع‍ف‌
ق‍وان‍ی‍ن‌
ح‍ق‍وق‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ن‍ق‍د ق‍ان‍ون‌ ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍رادات‌ و اش‍ک‍الات‌ م‍وج‍ود و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ا و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و ال‍گ‍وب‍رداری‌ ج‍ه‍ت‌ رف‍ع‌ ای‍رادات‌ و پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ج‍ه‍ت‌ اص‍لاح‌ ن‍واق‍ص‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ب‍ررس‍ی‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ دی‍گ‍ر م‍ن‍ج‍م‍ل‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ا و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍الات‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظر اس‍ات‍ی‍د ح‍ق‍وق‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ن‍واق‍ص‌ ق‍ان‍ون‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد اص‍لاح‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍رس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ و روی‍ه‌ه‍ای‌ غ‍ال‍ب‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و ال‍گ‍وب‍رداری‌ در خ‍ص‍وص‌ ن‍واق‍ص‌ ق‍ان‍ون‌ ای‍ران‌ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ رف‍ع‌ ن‍واق‍ص‌ ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ م‍ض‍اع‍ف‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ ای‍ران‌ ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ن‍ظری‍ات‌ ح‍ق‍وق‍دان‍ان‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ ب‍رت‍ر خ‍ارج‍ی‌ اس‍ت‌.
 
   آدرس ثابت  ن‍ق‍د ق‍ان‍ون‌ ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌ ای‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ا و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh