ت‍اث‍ی‍ر آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ر ب‍زه‍ک‍اری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۶۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۲۰۷۱۲
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۶۶۱۵
‏پدیدآور : ن‍ادری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اث‍ی‍ر آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ر ب‍زه‍ک‍اری‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا ن‍ادری‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ ت‍وان‍ااس‍ت‍اد م‍ش‍اور ه‍وش‍ن‍گ‌ ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌اس‍ت‍اد داور ب‍اق‍ر ش‍ام‍ل‍و
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهری : د، ۱۹۱ ورق‌.: ج‍دول‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۹۱ - ۱۸۵ ورق‌
‏شناسه افزوده : ن‍ج‍ف‍ی‌ ت‍وان‍ا، ع‍ل‍ی‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : خ‍ان‍واده‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌
ب‍زه‍ک‍اری‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
اخ‍ت‍لال‌ه‍ای‌ روان‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ آس‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ درون‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ ب‍ر روان‌ ک‍ودک‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ب‍زه‍ک‍ار ش‍دن‌ اف‍راد و ش‍ن‍اس‍ان‍دن‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ح‍وری‌ و ح‍س‍اس‌ وال‍دی‍ن‌ در ای‍ن‌ ف‍رآی‍ن‍د اس‍ت‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌: ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ م‍ح‍دودی‍ت‌ اف‍راد ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ از ب‍زه‍ک‍اران‌ م‍ذک‍ور ب‍ر ح‍س‍ب‌ م‍ورد ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ع‍م‍ل‌ آم‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: دو روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و م‍ی‍دان‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ گ‍ردی‍د اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ی‌: پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ از طری‍ق‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ پ‍ر ش‍ده‌ان‍د طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ن‍ظری‌ - پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ ان‍ف‍رادی‌ و ح‍ض‍وری‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍رای‌ آزم‍ون‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ه‍ا اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: م‍ح‍ی‍ط ن‍ام‍س‍اع‍د خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ و م‍ت‍زل‍زل‌، ق‍ص‍ور ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ وال‍دی‍ن‌، خ‍ش‍ون‍ت‌، ب‍ی‌ م‍ه‍ری‌، م‍ح‍ب‍ت‌ اف‍راطی‌، طرد و ت‍ح‍ق‍ی‍ر ک‍ودک‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر آس‍ی‍ب‌ رس‍ان‌ ب‍ر روان‌ اف‍راد و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ب‍زه‍ک‍اری‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د
 
   آدرس ثابت  ت‍اث‍ی‍ر آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ر ب‍زه‍ک‍اری‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh