پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌ و س‍ی‍اس‍ت‌: ام‍ک‍ان‌ ی‍ا ام‍ت‍ن‍اع‌ ش‍ال‍وده‌ ش‍ک‍ن‍ی‌ از پ‍ارادای‍م‌ه‍ای‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ و م‍درن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۹۲۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۲۴۷۷
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۲۹۲۷
‏پدیدآور : ن‍وذری‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌ و س‍ی‍اس‍ت‌: ام‍ک‍ان‌ ی‍ا ام‍ت‍ن‍اع‌ ش‍ال‍وده‌ ش‍ک‍ن‍ی‌ از پ‍ارادای‍م‌ه‍ای‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ و م‍درن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌][پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ن‍وذری‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌اس‍ات‍ی‍د م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د رض‍وی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ع‍ال‍م‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : ۳۶۲ ورق‌.: ج‍دول‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۳۶۲ - ۳۴۱ ورق‌
‏شناسه افزوده : ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : رض‍وی‌، م‍ح‍م‍د، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : ع‍ال‍م‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ف‍ران‍وگ‍رای‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌
ال‍گ‍وه‍ا (پ‍ژوه‍ش‌)
ک‍لاس‍ی‍س‍م‌
ن‍وگ‍رای‍ی‌
س‍اخ‍ت‍ار ش‍ک‍ن‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
طی‌ س‍ه‌ ده‍ه‌ آخ‍ر ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ ش‍اه‍د ت‍ح‍ولات‌ چ‍ش‍م‍گ‍ی‍ری‌ در ع‍رص‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و از ه‍م‍ه‌ م‍ه‍م‌ت‍ر در ارت‍ب‍اط ب‍ا رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ی‍ا ع‍ل‍م‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍طور اخ‍ص‌ ب‍وده‌ای‍م‌. اوج‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ولات‌ را م‍ی‌ت‍وان‌ در ظه‍ور روی‍ک‍رد ج‍دی‍د و رادی‍ک‍ال‌ پ‍س‍ت‌ م‍درن‌ و س‍ر ب‍رآوردن‌ پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ ف‍ک‍ری‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ دان‍س‍ت‌. در ای‍ن‌ م‍ی‍ان‌ ح‍وزه‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍م‍ان‍ن‍د س‍ای‍ر رش‍ت‍ه‌ه‍ا و ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍س‍ان‍ی‌ از ای‍ن‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ ت‍اث‍ی‍ر ش‍گ‍رف‍ی‌ پ‍ذی‍رف‍ت‌. اص‍ل‍ی‌ت‍ری‍ن‌ ت‍اث‍ی‍ر را م‍ی‌ت‍وان‌ در ظه‍ور روی‍ک‍رد پ‍س‍ت‌ م‍درن‌ ب‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌ و ش‍ال‍وده‌ ش‍ک‍ن‍ی‌ آن‌ از پ‍ارادای‍م‌ه‍ای‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ و م‍درن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ دان‍س‍ت‌. در روی‍ک‍رد پ‍س‍ت‌ م‍درن‌، س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ م‍ت‍داول‌ و رای‍ج‌ آن‌ در دو پ‍ارادای‍م‌ اص‍ل‍ی‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ و م‍درن‌ م‍ورد چ‍ال‍ش‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ و ب‍س‍ی‍اری‌ از م‍ف‍اه‍ی‍م‌، م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ و ال‍گ‍وه‍ای‌ آن‌ ب‍ه‌ زی‍ر س‍ئ‍وال‌ ب‍رده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ان‍ون‌ ع‍م‍ده‌ روی‍ک‍رد پ‍س‍ت‌ م‍درن‌ ب‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌ را ب‍ای‍د در راس‍ت‍ای‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ش‍ال‍وده‌ ش‍ک‍ن‍ی‌ از ال‍گ‍وه‍ای‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ و م‍درن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ دان‍س‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‍ه‍ا ب‍س‍ی‍اری‌ از ج‍ری‍ان‌ه‍ای‌ ع‍م‍ده‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ن‍ی‍روه‍ا و ج‍ن‍ب‍ش‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از ح‍ض‍ور در م‍رک‍ز ع‍رص‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌ م‍ح‍روم‌ و م‍طرود م‍ان‍ده‌ و ب‍ه‌ ح‍اش‍ی‍ه‌ ران‍ده‌ ش‍ده‌ان‍د. داع‍ی‍ه‌ روی‍ک‍رد ش‍ال‍وده‌ ش‍ک‍ن‍ان‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌ پ‍س‍ت‌ م‍درن‌ ع‍ب‍ارت‌ اس‍ت‌ از ت‍لاش‌ ب‍رغ‍ای‌ ب‍ازگ‍ردان‍دن‌ ای‍ن‌ ق‍ب‍ی‍ل‌ گ‍روه‌ه‍ا و ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍رص‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌ و س‍ی‍اس‍ت‌: ام‍ک‍ان‌ ی‍ا ام‍ت‍ن‍اع‌ ش‍ال‍وده‌ ش‍ک‍ن‍ی‌ از پ‍ارادای‍م‌ه‍ای‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ و م‍درن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh