آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ درای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۴۶۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۱۶۶۹۱
‏پدیدآور : اف‍ض‍ل‍ی‌، رس‍ول‌
‏عنوان و نام پديدآور : آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ درای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]: روی‍ک‍ردی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌، ف‍رای‍ن‍د ت‍ک‍وی‍ن‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ درای‍ران‌/ ن‍گ‍ارش‌ رس‍ول‌ ف‍ض‍ل‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ی‍ف‌ زاده‌؛ اس‍ات‍ی‍د م‍ش‍اور ح‍م‍ی‍د اح‍م‍دی‌، ه‍م‍ای‍ون‌ ال‍ه‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌٬ ۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری : ش‍ش‌، [۴۰۱] ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : س‍ی‍ف‌ زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : اح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : ال‍ه‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ح‍ک‍وم‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
دول‍ت‌
ای‍ران‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍اری‍خ‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ در پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ س‍وال‌ اص‍ل‍ی‌ ک‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ ن‍اق‍ص‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ در ای‍ران‌ ن‍اش‍ی‌ از چ‍ی‍س‍ت‌؟ ب‍ح‍ث‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ ه‍ای‌ دول‍ت‌ س‍از را م‍طرح‌ ک‍رده‌ اس‍ت‌. ای‍دئ‍ول‍وژی‌ دول‍ت‌ س‍از ب‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍اوره‍ا و ارزش‍ه‍ای‍ی‌ اطلاق‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ دول‍ت‌ ب‍رپ‍ای‍ه‌ آن‌ ش‍ک‍ل‌ م‍ی‍گ‍رد، خ‍ود را ت‍ع‍ری‍ف‌ م‍ی‌ک‍ن‍د و س‍ل‍طه‌ خ‍ود را ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍د. در واق‍ع‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ دول‍ت‌ س‍از ک‍ه‌ در ه‍س‍ت‍ه‌ اص‍ل‍ی‌ ن‍ظام‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ اس‍ت‌ ب‍ه‌ دول‍ت‌ م‍اه‍ی‍ت‌ وج‍ودی‌ م‍ی‌ب‍خ‍ش‍د و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ و س‍ی‍ر ت‍ک‍وی‍ن‌ آن‌ را ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍د. در ه‍م‍ه‌ ج‍وام‍ع‌ دو ن‍وع‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ دول‍ت‌ س‍ازی‌ ک‍رده‌ان‍د: در ن‍ظم‌ م‍اق‍ب‍ل‌ م‍درن‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ دی‍ن‍ی‌ و ن‍ظم‌ م‍درن‌ ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌. در واق‍ع‌ ح‍ض‍ور دول‍ت‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اش‍ک‍ال‌ م‍ت‍ع‍دد ع‍م‍دت‍ا ن‍اش‍ی‌ از م‍اه‍ی‍ت‌ ای‍ن‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ ه‍اس‍ت‌. ای‍دئ‍ول‍وژی‌ ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ در ن‍ظم‌ م‍اق‍ب‍ل‌ م‍درن‌ ب‍رح‍س‍ب‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ت‍ج‍ددگ‍را ی‍ا ت‍ج‍دد گ‍ری‍ز خ‍ود ن‍ظم‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ت‍ف‍اوت‍ی‌ م‍ی‌آف‍ری‍ن‍ن‍د. ای‍دئ‍ول‍وژی‌ دی‍ن‍ی‌ ت‍ج‍ددگ‍را زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‍ی‌ را ب‍رای‌ گ‍ذار ب‍ه‌ ن‍ظم‌ ج‍دی‍د ف‍راه‍م‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د و در ادام‍ه‌ ب‍ا خ‍ال‍ی‌ ک‍ردن‌ ع‍رص‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ن‍ق‍ش‌ ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌ را ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍گ‍ان‍ه‌ اب‍زار ای‍دئ‍ول‍وژی‌ دول‍ت‌ س‍از در ن‍ظم‌ ج‍دی‍د ب‍ه‌ رس‍م‍ی‍ت‌ م‍ی‌ش‍ن‍اس‍ن‍د. در ج‍ه‍ت‌ ع‍ک‍س‌ ای‍وئ‍ول‍وژی‌ ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ س‍ن‍ت‌ گ‍را زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ گ‍ذار ب‍ه‌ ن‍ظم‌ ج‍دی‍د را ف‍راه‍م‌ ن‍م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د و در ن‍ظم‌ ج‍دی‍د ن‍ی‍ز در ک‍ن‍ار ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌ م‍دع‍ی‌ ام‍ر دول‍ت‌ س‍ازی‌ان‍د. دول‍ت‌ م‍درن‌، ال‍گ‍وی‌ ع‍ام‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌ ن‍ی‍س‍ت‌ ب‍ل‍ک‍ه‌ ب‍رآم‍ده‌ از ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ خ‍اص‌ ت‍م‍دن‌ غ‍رب‌ و رد ه‍س‍ت‍ه‌ اص‍ل‍ی‌ آن‌ ن‍اش‍ی‌ از ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ اس‍ت‌. در اروپ‍ای‌ غ‍رب‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ ن‍ظم‌ م‍اق‍ب‍ل‌ م‍درن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ گ‍ذار ب‍ه‌ ن‍ظم‌ ج‍دی‍د را ب‍ن‍ی‍ان‌ ن‍ه‍اد و در ادام‍ه‌ ه‍ر چ‍ه‍ار ع‍ن‍ص‍ر دول‍ت‌ م‍درن‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ آن‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ن‍د. ک‍ارک‍رد ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌ درام‍ر دول‍ت‌ س‍ازی‌ ن‍ی‍ز در ک‍ش‍وره‍ای‌ اروپ‍ای‌ غ‍رب‍ی‌ ب‍ی‍ش‌ از ه‍ر چ‍ی‍ز م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ ب‍ود. ب‍رع‍ک‍س‌ در ای‍ران‌، اس‍لام‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ دی‍ن‍ی‌ ن‍ظم‌ م‍اق‍ب‍ل‌ م‍درن‌ ن‍ظم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ت‍ف‍اوت‍ی‌ را آف‍ری‍د ک‍ه‌ گ‍ذار ب‍ه‌ ن‍ظم‌ ج‍دی‍د را ب‍رن‍م‍ی‌ت‍اب‍ی‍د. اف‍زون‌ ب‍ر ای‍ن‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍ن‌ اس‍لام‌ در ع‍رص‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍ظم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ را در ق‍ال‍ب‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ای‌ ام‍ت‌ م‍ح‍ور ب‍ن‍ی‍ان‌ ری‍خ‍ت‌. در ن‍ظم‌ ج‍دی‍د ن‍ی‍ز ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌ ای‍ران‍ی‌ ه‍م‍واره‌ در پ‍رت‍و م‍ذه‍ب‌ م‍ع‍ن‍ا ی‍اف‍ت‌ و ب‍دی‍ن‌ س‍ان‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ دو ع‍ن‍ص‍ر اص‍ل‍ی‌ ن‍ظام‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ غ‍رب‍ی‌ ک‍ه‌ در پ‍رت‍و ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍ن‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ م‍رج‍ع‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ب‍ودن‍د، در ای‍ران‌ در پ‍رت‍و ای‍دئ‍ول‍وژی‌ اس‍لام‌ ش‍ی‍ع‍ی‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌ آس‍م‍ان‍ی‌ ی‍اف‍ت‍ن‍د. ب‍دی‍ن‌ س‍ان‌ م‍ی‌ت‍وان‌ گ‍ف‍ت‌ ن‍ظام‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ ال‍گ‍وی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ خ‍اص‌ ج‍وام‍ع‌ غ‍رب‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در پ‍رت‍و ن‍ظام‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آن‌ و ب‍وی‍ژه‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍ن‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. در ای‍ران‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ ه‍ای‌ دول‍ت‌ س‍از ی‍ع‍ن‍ی‌ اس‍لام‌ و ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌ ب‍ن‍ی‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ن‍ظام‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ غ‍رب‍ی‌ را ب‍رم‍ی‌ت‍اب‍د
 
   آدرس ثابت  آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ درای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh