اس‍لام‌، س‍ن‍ت‌، دول‍ت‌ م‍درن‌: ن‍وس‍ازی‌ دول‍ت‌ و ت‍ح‍ول‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۶۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۲۰۵۶۲
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۲۶۶۲
‏پدیدآور : م‍ی‍رم‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍لام‌، س‍ن‍ت‌، دول‍ت‌ م‍درن‌: ن‍وس‍ازی‌ دول‍ت‌ و ت‍ح‍ول‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ی‍رم‍وس‍وی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌اس‍ات‍ی‍د م‍ش‍اور ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ع‍م‍ی‍دزن‍ج‍ان‍ی‌، داود ف‍ی‍رح‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : [۳۵۵] ورق‌
‏يادداشت : گ‍رای‍ش‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۳۵۴ - ۳۴۲ ورق‌
‏شناسه افزوده : ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : ف‍ی‍رح‍ی‌، داود، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : اس‍لام‌
س‍ن‍ت‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
اج‍ت‍ه‍اد
ت‍ج‍ددگ‍رای‍ی‌
دول‍ت‌
گ‍ف‍ت‍م‍ان‌
ق‍رن‌ ۱۴
ت‍ش‍ی‍ع‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از وج‍وه‌ ب‍ال‍ن‍ده‌ ح‍ی‍ات‌ ف‍ک‍ری‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر م‍وض‍وع‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر اس‍ت‌. در ای‍ن‌ دوران‌ ک‍ه‌ ب‍ا ب‍س‍ط ف‍رای‍ن‍د ت‍ج‍دد ب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ پ‍ی‍رام‍ون‍ی‌ آغ‍از ش‍د و ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ی‌ در م‍ی‍دان‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‌ م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌، از س‍وی‍ی‌ اض‍لاع‌ ن‍ظام‌ م‍ع‍رف‍ت‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ در ه‍م‌ ری‍خ‍ت‍ه‌ و ب‍س‍ی‍اری‌ از م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ج‍دی‍د وارد ذه‍ن‍ی‍ت‌ ج‍م‍ع‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌ و از س‍وی‌ دی‍گ‍ر س‍اخ‍ت‌ پ‍در س‍الاران‍ه‌ ق‍درت‌ دچ‍ار ف‍روپ‍اش‍ی‌ ش‍ده‌ و پ‍دی‍ده‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ ب‍ه‌ ت‍دری‍ج‌ ال‍زام‍ات‌ خ‍ود را آش‍ک‍ار و در ع‍رص‍ه‌ ع‍م‍ل‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌. ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ در چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍رای‍طی‌ از ام‍ک‍ان‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ و ح‍اص‍ل‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ م‍ی‍ان‌ دو گ‍ون‍ه‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍وده‌ ک‍ه‌ در پ‍ی‍ون‍د ب‍ا س‍اخ‍ت‌ و م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ق‍دی‍م‌ و ج‍دی‍د ق‍درت‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د از م‍ن‍ظر پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اص‍ر ای‍ن‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ در چ‍ارچ‍وب‌ ص‍ورت‍ب‍ن‍دی‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‍ی‌ اج‍ت‍ه‍اد ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ و م‍ج‍ت‍ه‍دان‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ک‍ارگ‍زاران‌ ای‍ن‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ وظی‍ف‍ه‌ دوگ‍ان‍ه‌ م‍ی‍ان‌ س‍ن‍ت‌ و ح‍ام‍لان‌ ت‍ج‍دد را ع‍ه‍ده‌دار ش‍دن‍د ای‍ن‌ ص‍ورت‍ب‍ن‍دی‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ در ب‍ی‍ن‌ ص‍ورت‍ب‍ن‍دی‌ ه‍ای‌ رق‍ی‍ب‌ ت‍وان‍س‍ت‌ ت‍ا ح‍دی‌ اص‍ال‍ت‌ و م‍رک‍زی‍ت‌ خ‍ود را ه‍م‍چ‍ن‍ان‌ ح‍ف‍ظ ک‍ن‍د، ب‍ا م‍ع‍ن‍اب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و از طری‍ق‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ب‍ن‍دی‌ و ض‍دی‍ت‌ س‍ازی‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ و ت‍ع‍ی‍ن‌ ده‍ی‌ ب‍ه‌ س‍اخ‍ت‌ و رواب‍ط ق‍درت‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا خ‍ود اق‍دام‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌. از آن‌ ج‍ا ک‍ه‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ اج‍ت‍ه‍اد در ف‍ض‍ای‌ م‍ی‍ان‌ س‍ن‍ت‌ و ت‍ج‍دد ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و در وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ی‍ان‌ م‍ع‍رف‍ت‍ی‌ واق‍ع‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ه‍م‍واره‌ س‍اخ‍ت‍ی‌ دوگ‍ان‍ه‌ و از ری‍خ‍ت‌ اف‍ت‍اده‌ از ق‍درت‌ را ت‍ع‍ی‍ن‌ ب‍خ‍ش‍ی‍ده‌ و ای‍ن‌ دوگ‍ان‍گ‍ی‌ و از ری‍خ‍ت‌ اف‍ت‍ادگ‍ی‌ در ع‍رص‍ه‌ ن‍ظر ن‍ی‍ز پ‍ای‍دار گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌. ب‍دی‍ن‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ آم‍ی‍زه‌ای‌ از ع‍ن‍اص‍ر ن‍اه‍م‍س‍از اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ارت‍ب‍اط ه‍م‍ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ا س‍اخ‍ت‌ دوگ‍ان‍ه‌ ق‍درت‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ع‍لاوه‌ ب‍ر ای‍ن‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ت‍ج‍دد ن‍ی‍ز دچ‍ار ک‍ژت‍اب‍ی‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌. در رس‍ال‍ه‌ ح‍اض‍ر ک‍وش‍ش‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ت‍ا وج‍وه‌ ک‍ژت‍اب‍ی‌ و دوگ‍ان‍گ‍ی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ م‍ورد ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ق‍رار گ‍ی‍رد در ب‍خ‍ش‌ ن‍خ‍س‍ت‌ ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ چ‍ارچ‍وب‌ ن‍ظری‌ و روش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ورد ب‍ح‍ث‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و ت‍ل‍ق‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ن‍ظام‌ گ‍ف‍ت‍ار ک‍ه‌ در چ‍ارچ‍وب‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ اج‍ت‍ه‍اد ت‍ح‍ق‍ق‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‌ ب‍ی‍ان‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ در ب‍خ‍ش‌ دوم‌ ت‍ح‍ول‌ س‍اخ‍ت‌ ق‍درت‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ ت‍ج‍دد و ب‍س‍ط ال‍زم‍ات‌ دول‍ت‌ م‍درن‌ در ای‍ران‌ ب‍ررس‍ی‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌. ب‍خ‍ش‌ س‍وم‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍ن‍طق‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ت‍ح‍ول‌ آن‌ اخ‍ت‍ص‍اص‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  اس‍لام‌، س‍ن‍ت‌، دول‍ت‌ م‍درن‌: ن‍وس‍ازی‌ دول‍ت‌ و ت‍ح‍ول‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh