ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ رف‍ت‍ار و اع‍م‍ال‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۶۷۳
‏وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭م‌۸۳-۷۲۵۵
‏پدیدآور : ج‍ان‌ ب‍زرگ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ رف‍ت‍ار و اع‍م‍ال‌ پ‍زش‍ک‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ع‍ب‍دال‍رض‍ا ج‍ان‌ ب‍زرگ‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا گ‍ل‌ ب‍اب‍ا س‍ع‍ی‍دی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍درض‍ا ام‍ام‌ ج‍زای‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری : [۱۳۶] ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۳۱ - ۱۲۸ ورق‌
‏شناسه افزوده : س‍ع‍ی‍دی‌، گ‍ل‌ ب‍اب‍ا، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ام‍ام‌ ج‍زای‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ف‍ق‍ه‌
ح‍ق‍وق‌
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍ق‍ط ج‍ن‍ی‍ن‌
پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍ا
پ‍زش‍ک‍ان‌
ای‍ران‌
مسوولیت جزائی
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‍ی‌ م‍ان‍ن‍د س‍ق‍ط ج‍ن‍ی‍ن‌، پ‍ی‍ون‍د اع‍ض‍ا و م‍رگ‌ م‍غ‍زی‌ از ن‍ظر ق‍وان‍ی‍ن‌ ق‍دی‍م‌ و ج‍دی‍د اس‍ت‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌: ن‍ظرات‌ ح‍ق‍وق‍دان‍ان‌ و ف‍ق‍ه‍ا در خ‍ص‍وص‌ م‍س‍ائ‍ل‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‍ات‌ ک‍ت‍ب‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍طروح‍ه‌ در ع‍ل‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍اح‍ب‌ ن‍ظران‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌: اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ت‍ب‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ا ع‍ن‍اوی‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و م‍ج‍لات‌ و م‍اده‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍دن‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ری‌ و م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ای‍ت‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ان‍واع‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ب‍رخ‍ورد ق‍وان‍ی‍ن‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ظرات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ح‍ق‍وق‍دان‍ان‌ و ف‍ق‍ه‍ا م‍ورد ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و م‍وض‍وع‌ رس‍ال‍ه‌ در چ‍ه‍ار ف‍ص‍ل‌ ک‍ل‍ی‌ گ‍ردآوری‌ و ت‍دوی‍ن‌ گ‍ردی‍ده‌ و ه‍ر ف‍ص‍ل‌ دارای‌ چ‍ن‍دی‍ن‌ م‍ب‍ح‍ث‌ و گ‍ف‍ت‍ار اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: پ‍زش‍ک‍ان‌ ب‍ای‍د در ن‍ظر داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍ن‍د ک‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ و اف‍ک‍ار ع‍م‍وم‍ی‌ اخ‍لاق‍ی‍ات‍ی‌ غ‍ی‍ر م‍ن‍طق‍ی‌ ک‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ق‍اب‍ل‌ ت‍وج‍ه‍ی‌ ب‍ر طب‍اب‍ت‌ دارد، ب‍ر آن‍ه‍ا ت‍ح‍م‍ی‍ل‌ ن‍ک‍ن‍د
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ رف‍ت‍ار و اع‍م‍ال‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh