ج‍رم‌ ان‍گ‍اری‌ در ق‍ان‍ون‌ ت‍ع‍زی‍رات‌ و م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ ب‍ازدارن‍ده‌ م‍ص‍وب‌ دوم‌ خ‍رداد ۱۳۷۵
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۱۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۵۳۳۱۶۲
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۲۱۲۴
‏پدیدآور : ش‍ه‍اب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍رم‌ ان‍گ‍اری‌ در ق‍ان‍ون‌ ت‍ع‍زی‍رات‌ و م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ ب‍ازدارن‍ده‌ م‍ص‍وب‌ دوم‌ خ‍رداد ۱۳۷۵[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]دان‍ش‍ج‍و ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ه‍اب‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ غ‍لام‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ت‍وج‍ه‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : و، ۱۳۴ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۳۴ - ۱۳۲ ورق‌
‏شناسه افزوده : غ‍لام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ت‍وج‍ه‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ج‍رم‌ان‍گ‍اری‌
ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ع‍زی‍ر
ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌
ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ ع‍م‍وم‍ی‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍طل‍وب‍ی‍ت‌ ج‍رم‌ان‍گ‍اری‌ (ج‍رم‌س‍ازی‌) در ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‌ و ب‍ح‍ث‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ غ‍رب‌ و اس‍لام‌ و س‍ی‍ر ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ آن‌ ت‍ا س‍ال‌ ۱۳۷۵ و ن‍ق‍اط ق‍وت‌ و ض‍ع‍ف‌ ج‍رم‌ ان‍گ‍اری‍ه‍ا ب‍وی‍ژه‌ در ق‍ان‍ون‌ ت‍ع‍زی‍رات‌ و م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ ب‍ازدارن‍ده‌ م‍ص‍وب‌ دوم‌ خ‍رداد س‍ال‌ ۱۳۷۵ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ چ‍ون‌ پ‍ژوه‍ش‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ش‍ام‍ل‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍واد ق‍ان‍ون‍ی‌ از س‍ال‍ه‍ای‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ت‍ا دوم‌ خ‍رداد س‍ال‌ ۱۳۷۵ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ م‍وج‍ود در ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ ت‍ع‍ری‍زی‌ اس‍لام‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و پ‍روه‍ش‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ج‍رم‌ان‍گ‍اری‌ ب‍وی‍ژه‌ در ق‍ان‍ون‌ ت‍ع‍زی‍رات‌ س‍ال‌ ۱۳۷۵ در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ اص‍ولا ج‍رم‌ان‍گ‍اری‌ م‍طل‍وب‌ اس‍ت‌، م‍ن‍وط ب‍ر ای‍ن‍ک‍ه‌ ب‍ا ض‍واب‍ط و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ و ب‍ا ح‍زم‌ و اح‍ت‍ی‍اط و دوران‍دی‍ش‍ی‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ظری‍ه‌ه‍ا و دک‍ت‍ری‍ن‌ ع‍ل‍م‍اآ ح‍ق‍وق‌ و ش‍رای‍ط و م‍ق‍ت‍ض‍ی‍ات‌ زم‍ان‌ و م‍ک‍ان‌ ص‍ورت‌ گ‍ی‍رد ک‍ه‌ چ‍ون‌ ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ ج‍رم‌ان‍گ‍اری‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ا ش‍ت‍اب‍زدگ‍ی‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ل‍ذا دارای‌ ن‍ق‍اط ض‍ع‍ف‌ ب‍وده‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ ض‍ع‍ف‌ ت‍ا ح‍دود زی‍ادی‌ در اص‍لاح‍ات‌ دوم‌ خ‍رداد س‍ال‌ ۱۳۷۵ ج‍ب‍ران‌ گ‍ردی‍ده‌ ام‍ا ه‍ن‍وز ب‍ه‌ ک‍م‍ال‌ ن‍رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌ و دارای‌ ق‍وت‌ و ض‍ع‍ف‌، ه‍ر دو م‍ی‌ب‍اش‍د.
 
   آدرس ثابت  ج‍رم‌ ان‍گ‍اری‌ در ق‍ان‍ون‌ ت‍ع‍زی‍رات‌ و م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ ب‍ازدارن‍ده‌ م‍ص‍وب‌ دوم‌ خ‍رداد ۱۳۷۵
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh