م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ه‍ت‍ک‌ ن‍ام‍وس‌ و ع‍م‍ل‌ م‍ن‍اف‍ی‌ ع‍ف‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۱۴۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۵۳
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۴۱۴۳
‏پدیدآور : ق‍ل‍ی‌پ‍ور ج‍م‍ن‍ان‍ی‌، ف‍رام‍رز
‏عنوان و نام پديدآور : م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ه‍ت‍ک‌ ن‍ام‍وس‌ و ع‍م‍ل‌ م‍ن‍اف‍ی‌ ع‍ف‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ف‍رام‍رز ق‍ل‍ی‌پ‍ور ج‍م‍ن‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ه‍وش‍ن‍گ‌ ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دم‍ه‍دوی‌ ث‍اب‍ت‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۷ ورق‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ۱۵۷ - ۱۵۶ ورق‌
‏شناسه افزوده : ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : م‍ه‍دوی‌ ث‍اب‍ت‌، م‍ح‍م‍د، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ح‍ق‍وق‌
ای‍ران‌
ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ه‍ت‍ک‌ ح‍رم‍ت‌
ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍رای‍م‌ ج‍ن‍س‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ه‍دف‌ ع‍م‍ده‌ و م‍ه‍م‌ در ن‍گ‍ارش‌ ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر دو ک‍ش‍ور ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ج‍رائ‍م‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و م‍ن‍اف‍ی‍ات‌ ع‍ف‍ت‌ و ن‍ح‍وه‌ ب‍رخ‍ورد ق‍ان‍ون‍گ‍ذاران‌ ای‍ن‌ دو ک‍ش‍ور ب‍ا ای‍ن‍گ‍ون‍ه‌ ج‍رائ‍م‌ م‍ی‌ب‍اش‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: در ن‍گ‍ارش‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و ب‍ه‍ره‌گ‍ی‍ری‌ از ک‍ت‍ب‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ چ‍ه‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ و چ‍ه‌ خ‍ارج‍ی‌ س‍ع‍ی‌ در ت‍طب‍ی‍ق‌ م‍ق‍ررات‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر دو ک‍ش‍ور ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ی‍ک‌ پ‍ی‍ش‌ گ‍ف‍ت‍ار و م‍ق‍دم‍ه‌ ب‍وده‌ و ب‍ه‌ س‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ در ب‍خ‍ش‌ اول‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ و در ب‍خ‍ش‌ دوم‌ ع‍ن‍اص‍ر ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ده‍ن‍ده‌ ه‍ت‍ک‌ ن‍ام‍وس‌ و ع‍م‍ل‌ م‍ن‍اف‍ی‌ ع‍ف‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ و در ب‍خ‍ش‌ س‍وم‌ ن‍ی‍ز م‍ج‍ازات‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ای‍ن‌ ج‍رائ‍م‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و در پ‍ای‍ان‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ج‍زای‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ک‍ش‍ور ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ه‍م‍ان‍ن‍د ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ ای‍ران‌ ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‌ و وی‍ژه‌ای‌ را ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ج‍رائ‍م‌ ج‍ن‍س‍ی‌ از ق‍ب‍ی‍ل‌ ه‍ت‍ک‌ ن‍ام‍وس‌ و اع‍م‍ال‌ م‍ن‍اف‍ی‌ ع‍ف‍ت‌ در پ‍ی‍ش‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ب‍طوری‌ ک‍ه‌ م‍ج‍ازات‌ ج‍رم‌ ه‍ت‍ک‌ ن‍ام‍وس‌ ب‍ه‌ ع‍ف‍ت‌ و خ‍ش‍ون‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ ح‍ب‍س‌ اب‍د و در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ ق‍ت‍ل‌ م‍ی‌ب‍اش‍د.
 
   آدرس ثابت  م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ه‍ت‍ک‌ ن‍ام‍وس‌ و ع‍م‍ل‌ م‍ن‍اف‍ی‌ ع‍ف‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh