ن‍ق‍ش‌ و ت‍اث‍ی‍ر خ‍ان‍واده‌ در ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ در اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۰۸۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۸۲۸۱۵۲
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۰۸۸
‏پدیدآور : ف‍لاح‌زاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ق‍ش‌ و ت‍اث‍ی‍ر خ‍ان‍واده‌ در ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ در اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ح‍م‍ی‍درض‍ا ف‍لاح‌زاده‌اس‍ت‍ان‌ راه‍ن‍م‍ا ه‍وش‍ن‍گ‌ ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ ت‍وان‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : [۱۸۲]، ۷۶ ورق‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ورق‌. ۱۷۸ - ۱۷۶
‏شناسه افزوده : ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ن‍ج‍ف‍ی‌ ت‍وان‍ا، ع‍ل‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : ب‍زه‍ک‍اری‌
ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍زه‍ک‍اری‌
ن‍وج‍وان‍ان‌
وال‍دی‍ن‌
خ‍ان‍واده‌
ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ان‌
ای‍ران‌
ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ و ت‍اث‍ی‍ر خ‍ان‍واده‌ در ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ اس‍ت‌ ب‍ررس‍ی‍ه‍ا ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه‌ ت‍ق‍ل‍ی‍د، ت‍ش‍وی‍ق‌، ت‍ق‍وی‍ت‌، ک‍م‍ب‍ود م‍ح‍ب‍ت‌ و پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ رف‍ت‍ار ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ن‍وج‍وان‍ان‌ م‍وث‍ر اس‍ت‌ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ س‍ع‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ در ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ای‍ن‌ م‍وارد در ف‍رزن‍دان‌ خ‍ود دارد. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در ب‍ررس‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍م‍ل‌ آم‍ده‌، خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ب‍ی‌س‍رپ‍رس‍ت‌، طلاق‌ و ب‍ی‍م‍اری‌ وال‍دی‍ن‌، س‍وآ اس‍ت‍ف‍اده‌ و ق‍ص‍ورات‍ش‍ان‌ در راب‍طه‌ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ از دی‍گ‍ر ع‍وام‍ل‍ی‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌گ‍ردن‍د ک‍ه‌ ب‍ا ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ در ارت‍ب‍اط م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ آن‍چ‍ه‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ طور خ‍لاص‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ گ‍ردی‍د ف‍رض‌ اول‌ و دوم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ درون‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌، ت‍ع‍ام‍ل‍ی‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ا م‍ح‍ی‍ط اطراف‌ خ‍ود دارن‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ع‍وام‍ل‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍طرح‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د ک‍ه‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ ت‍ا ن‍ق‍ش‌ آن‍ه‍ا در ت‍ض‍ع‍ی‍ف‌ ی‍ا ت‍ق‍وی‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ م‍ورد ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ق‍رار گ‍ی‍رد. ع‍وام‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، خ‍رده‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ه‍ا، ح‍اش‍ی‍ه‌ ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌، م‍ش‍ک‍لات‌ ن‍اش‍ی‌ از م‍س‍ک‍ن‌ و ع‍وام‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ ام‍وری‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍ه‌ طور م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ در ج‍ری‍ان‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار ه‍س‍ت‍ن‍د و ب‍ا ت‍اث‍ی‍رات‌ غ‍ی‍رم‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ک‍ه‌ ب‍ر وال‍دی‍ن‌ و ک‍ارک‍رده‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ دارن‍د زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا و ان‍گ‍ی‍زه‌ه‍ای‌ ب‍زه‍ک‍اری‌ و ب‍زه‍ک‍ار ش‍دن‌ را ف‍راه‍م‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍ن‍د. ب‍ه‌ ه‍ر ح‍ال‌ ب‍زه‍ک‍اری‌ م‍ع‍ل‍ول‌ ف‍ق‍دان‌ ش‍رطی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ اگ‍ر آن‌ ش‍رط وج‍ود م‍ی‌داش‍ت‌ ح‍داق‍ل‌ ف‍رد از آن‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ن‍ف‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ر ن‍م‍ی‌گ‍ردی‍د. پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ب‍زه‌ م‍م‍ک‍ن‌ ن‍ی‍س‍ت‌ م‍گ‍ر ک‍ارک‍رده‍ا ب‍ه‌ م‍ی‍زان‌ لازم‌ ارائ‍ه‌ گ‍ردد و زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا و ان‍گ‍ی‍زه‌ه‍ای‌ ب‍زه‌ در م‍ح‍ی‍ط ب‍رطرف‌ ش‍ود.
 
   آدرس ثابت  ن‍ق‍ش‌ و ت‍اث‍ی‍ر خ‍ان‍واده‌ در ب‍زه‍ک‍اری‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ در اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh