اج‍رای‌ ع‍ل‍ن‍ی‌ م‍ج‍ازات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۰۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۵۳۳۱۶۴
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۱۰۷۹
‏پدیدآور : رن‍ج‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
‏عنوان و نام پديدآور : اج‍رای‌ ع‍ل‍ن‍ی‌ م‍ج‍ازات‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ت‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر رن‍ج‍ب‍ری‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ج‍وراب‍راه‍ی‍م‍ی‍ان‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ب‍ه‍رام‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : ن‌، ۲۱۶ ورق‌
‏يادداشت : گ‍رای‍ش‌: ف‍ق‍ه‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ورق‌. ۲۱۶ - ۲۰۵
‏شناسه افزوده : ج‍وراب‍راه‍ی‍م‍ی‍ان‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ب‍ه‍رام‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏توصیفگر : م‍ج‍ازات‌ه‍ا
اس‍لام‌
اج‍رای‌ ح‍ک‍م‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌
‏چکيده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ و رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ ح‍ک‍م‌ ال‍ه‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍وض‍وع‌ اج‍رای‌ ع‍ل‍ن‍ی‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ اج‍رای‌ ع‍ل‍ن‍ی‌ م‍ج‍ازات‌ در اس‍لام‌، ه‍دف‌ از ق‍وان‍ی‍ن‌ ج‍زای‍ی‌، م‍ف‍ه‍وم‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ج‍زای‍ی‌ در اس‍لام‌، ن‍ظر م‍ف‍س‍ری‍ن‌ و ف‍ق‍ه‍ای‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و غ‍ی‍رام‍ام‍ی‍ه‌ را در م‍ورد آی‍ه‌ ۲ س‍وره‌ ن‍ور و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ اج‍رای‌ م‍ج‍ازات‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د، از دو دی‍دگ‍اه‌ اخ‍ت‍لاف‍ی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ ام‍روز ه‍ی‍چ‌ ی‍ک‌ ب‍ر طب‍ق‌ ک‍ت‍اب‌ و س‍ن‍ت‌ ب‍ه‌ طور ک‍ام‍ل‌ و ش‍ف‍اف‌ ن‍ی‍س‍ت‍ن‍د و ه‍ر ی‍ک‌ ب‍ر اس‍اس‌ س‍ل‍ی‍ق‍ه‌ غ‍ی‍رم‍ع‍ص‍وم‍ی‌ خ‍ودش‍ان‌ اع‍م‍ال‌ ن‍ظر ن‍م‍وده‌ان‍د ل‍ذا ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ اج‍رای‌ ع‍ل‍ن‍ی‌ م‍ج‍ازات‌ را از ادل‍ه‌ ارب‍ع‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ اث‍ب‍ات‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍د. ل‍ک‍ن‌ ن‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ اج‍رای‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ در خ‍ی‍اب‍ان‍ه‍ا ...
 
   آدرس ثابت  اج‍رای‌ ع‍ل‍ن‍ی‌ م‍ج‍ازات‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh