م‍ع‍اطات‌ و آث‍ار آن‌ در ع‍ق‍ود
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۹۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‏‫‬‏۸۲۸۰۷۶
‏پدیدآور : ارض‍ی‌، ح‍س‍ن‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍اطات‌ و آث‍ار آن‌ در ع‍ق‍ود[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ ن‍گ‍ارش‌ ح‍س‍ن‍ی‌ ارض‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ راغ‍ب‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍ام‍د.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‬‏، ۱۳۸۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫‬‏۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏ی‌، ۲۷۳ ورق‌.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‬‏ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص. ۲۶۴-۲۷۳.
‏شناسه افزوده : راغ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۳۷ -‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : محامد، علی، ‏‫۱۳۲۱ - ‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : معاطات
ای‍ق‍اع‍ات‌
ع‍ق‍ود
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌
ب‍ی‍ع‌
ف‍ق‍ه‌
اث‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ ق‍رارداد
‏شناسه افزوده : دانشگاه قم. دانشکده ادبیات و علوم انسانی
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ س‍وال‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ آی‍ا گ‍ون‍ه‌ م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ دارای‌ وج‍ه‍ه‌ ش‍رع‍ی‌ ه‍س‍ت‌ ی‍ا خ‍ی‍ر؟ ک‍ه‌ ب‍رت‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ س‍ئ‍وال‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ و س‍ن‍ی‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ف‍ی‍ش‌ ب‍رداری‌ اس‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ م‍وارد ذی‍ل‌ اس‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ واژه‌ه‍ای‌ م‍ع‍اطات‌، ع‍ق‍د و ب‍ی‍ع‌ از ل‍ح‍اظ ل‍غ‍وی‌ و اص‍طلاح‍ی‌، اث‍ب‍ات‌ ص‍ح‍ت‌ م‍ع‍اطات‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ادل‍ه‌ ع‍ق‍ل‍ی‌ و ن‍ق‍ل‍ی‌، ب‍ررس‍ی‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ آی‍ا م‍ع‍اطات‌ اف‍اده‌ م‍ل‍ک‍ی‍ت‌ م‍ی‌ک‍ن‍د ی‍ا اب‍اح‍ه‌ ت‍ص‍رف‌، و در ن‍ه‍ای‍ت‌ اث‍ب‍ات‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ب‍ع‍ض‍ی‌ از ف‍ق‍ه‍ای‌ م‍ت‍ق‍دم‌ و اک‍ث‍ری‍ت‌ ق‍ری‍ب‌ ب‍ه‌ ات‍ف‍اق‌ ف‍ق‍ه‍ای‌ م‍ت‍اخ‍ر، ح‍ک‍م‌ م‍ع‍اطات‌ ه‍ی‍چ‌ ف‍رق‍ی‌ ب‍ا ح‍ک‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ دارای‌ ص‍ی‍غ‍ه‌ ن‍دارد و م‍ع‍اطات‌ در ه‍م‍ه‌ م‍ع‍ام‍لات‌ - ج‍ز در م‍ع‍ام‍لات‍ی‌ ک‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ ش‍رع‍ی‌ ب‍ر ع‍دم‌ ج‍ری‍ان‌ م‍ع‍اطات‌ در آن‍ه‍ا وج‍ود دارد - ج‍اری‌ م‍ی‌ش‍ود و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍ع‍اطات‌ در ای‍ق‍اع‍ات‌ ه‍م‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍س‍ائ‍ل‌ و اح‍ک‍ام‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ع‍اطات‌ ه‍م‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ه‌ ع‍م‍ل‌ آم‍ده‌ و ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ای‌ ک‍ه‌ از م‍ج‍م‍وع‌ م‍طال‍ب‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ م‍ی‌ش‍ود ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ع‍اطات‌ م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ای‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ اس‍ت‌ و ای‍ج‍اد م‍ل‍ک‍ی‍ت‌ لازم‌ (ق‍طع‍ی‌) م‍ی‌ن‍م‍ای‍د و دارای‌ اع‍ت‍ب‍ار ش‍رع‍ی‌ اس‍ت‌ و ادل‍ه‌ای‌ ه‍م‍چ‍ون‌ آی‍ات‌ و روای‍ات‌ و س‍ی‍ره‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ و س‍ی‍ره‌ و ب‍ن‍ای‌ ع‍ق‍لا آن‍را ت‍ای‍ی‍د م‍ی‌ن‍م‍ای‍د و در پ‍ای‍ان‌ ی‍ادآوری‌ گ‍ردی‍ده‌ ک‍ه‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ره‍ن‍م‍ودی‌ ک‍ه‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ م‍ی‌ت‍وان‍د ک‍ارگ‍ش‍ا ب‍اش‍د ه‍م‍ان‌ ف‍رم‍ای‍ش‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ طلاب‌ ف‍رم‍ودن‍د: م‍س‍ائ‍ل‍ی‌ ک‍ه‌ در ات‍اق‍ه‍ای‌ م‍درس‍ه‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‌ش‍ود ف‍رض‍ی‍ات‌ خ‍ودت‍ان‌ اس‍ت‌، ح‍ال‌ آن‍ک‍ه‌ ف‍ق‍ه‌ ی‍ک‌ ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ل‍ی‌ اس‍ت‌ و ب‍ه‌ واق‍ع‍ی‍ات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍رب‍وط م‍ی‌ش‍ود و ش‍م‍ا ب‍ای‍د واق‍ع‍ی‍ات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ را ل‍م‍س‌ ک‍ن‍ی‍د و س‍پ‍س‌ ف‍ق‍ه‌ و ق‍واع‍د آن‍را ب‍ا آن‌ واق‍ع‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‌ ن‍م‍ائ‍ی‍د ...
 
   آدرس ثابت  م‍ع‍اطات‌ و آث‍ار آن‌ در ع‍ق‍ود
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh