ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ام‍ور ح‍ق‍وق‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۶۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۸۲۷۸۸۴
‏پدیدآور : ک‍اردوش‌، ش‍ف‍ی‍ع‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ام‍ور ح‍ق‍وق‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ش‍ف‍ی‍ع‌ ک‍اردوش‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌ ال‍م‍اس‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍س‍ع‍ود ارب‍اب‍ی‌.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۱.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ه‍، ۱۱۳ ورق‌: ن‍م‍ودار.
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌.
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص. ۱۱۱-۱۱۲.
‏شناسه افزوده : ال‍م‍اس‍ی‌، ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۰ -‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ارب‍اب‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۷ -، استاد مشاور
‏توصیفگر : ن‍ظام‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌-ام‍ری‍ک‍ای‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ اروپ‍ای‌ غ‍رب‍ی‌
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ م‍دن‍ی‌ خ‍اص‌
‏توصیفگر : انگلستان
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق و علوم سیاسی
‏چکیده : ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ ت‍ح‍ول‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍ام‍ان‌ لا و رق‍اب‍ت‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ص‍اف‌ ب‍ا آن‍ه‍ا، ت‍ک‍وی‍ن‌ و ت‍ک‍ام‍ل‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ س‍ه‌گ‍ان‍ه‌ ک‍ام‍ان‌ لا، دادگ‍اه‌ ان‍ص‍اف‌ و رق‍اب‍ت‌ ب‍ا دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍ام‍ان‌ لا، م‍ن‍اب‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ در ن‍زد دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، آراآ ق‍ض‍ای‍ی‌، ق‍ان‍ون‌، ع‍رف‌ و ع‍ادت‌، دک‍ت‍ری‍ن‌ و ع‍ق‍ل‌، ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ ام‍روزی‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، س‍اخ‍ت‍ار دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ اس‍ت‌.
 
   آدرس ثابت  ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ام‍ور ح‍ق‍وق‍ی‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh