م‍ف‍ه‍وم‌ ج‍رم‌ سیاس‍ی‌ در اس‍لام‌ و ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۵۷۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‏‫‬‏۸۲۷۶۸۶
‏پدیدآور : م‍ق‍ص‍ودی‌ف‍ر، ه‍ادی‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ف‍ه‍وم‌ ج‍رم‌ سیاس‍ی‌ در اس‍لام‌ و ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ه‍ادی‌ م‍ق‍ص‍ودی‌ف‍ر؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا سیدم‍ح‍م‍د ق‍اری‌‌س‍ی‍د‌ف‍اطم‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍ق‍ی‌‌زاده‌ان‍ص‍اری‌.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق عمومی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‬‏، ۱۳۸۱.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫‬‏۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏[۱۷۶] ورق‌.
‏يادداشت : چکیده.
‏یادداشت : ‏‫‬ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص. ۱۷۴-۱۷۶.
‏شناسه افزوده : قاری سید‌فاطمی، محمد، ۱۳۴۰ -، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ت‍ق‍ی‌زاده‌ ان‍ص‍اری‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ‏‫۱۳۳۰ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍رای‍م‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
ج‍اس‍وس‍ی‌
ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌[۱]
ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ح‍ارب‍ه‌
ن‍ظام‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
خ‍ی‍ان‍ت‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق و علوم سیاسی
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ج‍رم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ص‍ورت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌ و ع‍رب‍ی‌ و م‍ق‍الات‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر م‍طال‍ب‌ گ‍ردآوری‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ ای‍ران‌ ج‍رم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ش‍خ‍ص‍ی‌ وج‍ود ن‍دارد و ت‍اک‍ن‍ون‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ م‍ش‍خ‍ص‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍رم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ از س‍وی‌ ق‍ان‍ون‍گ‍ذار ارائ‍ه‌ ن‍ش‍ده‌ و م‍ص‍ادی‍ق‌ آن‌ ه‍م‍چ‍ن‍ان‌ در اب‍ه‍ام‌ ب‍اق‍ی‌ م‍ان‍ده‌ و ام‍ی‍د اس‍ت‌ ق‍ان‍ون‍گ‍ذار ک‍ه‌ اص‍ل‌ ۱۶۸ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ را پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍ب‍ن‍ا ج‍رم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ق‍رار داده‌ خ‍ود را م‍وظف‌ ب‍ه‌ اج‍رای‌ آن‌ ب‍دان‍د.
 
   آدرس ثابت  م‍ف‍ه‍وم‌ ج‍رم‌ سیاس‍ی‌ در اس‍لام‌ و ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh