س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۵۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۸۲۷۴۷۶
‏پدیدآور : ش‍ه‍ن‍ی‌‌ک‍رم‌، س‍ان‍از
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ ن‍گ‍ارش‌ س‍ان‍از ش‍ه‍ن‍ی‌‌ک‍رم‌، ال‍ن‍ا ب‍ه‍ج‍ت‍ی‌‌اردک‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍درض‍ا ف‍راه‍ان‍ی‌.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی): مهندسی کامپیوتر.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۰.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ط، ۷۱ ورق‌: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص. ۷۰.
‏شناسه افزوده : بهجتی‌اردکانی، النا
‏شناسه افزوده : فراهانی، محمدرضا، استاد‌ راهنماف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
ک‍ارب‍رد رای‍ان‍ه‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
ن‍رم‌اف‍زار رای‍ان‍ه‌ ای
ب‍رن‍ام‍ه‌‌ن‍وی‍س‍ی‌ رای‍ان‍ه‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال. دانشکده فنی و مهندسی
‏چکیده : ای‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ طرح‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍رای‌ م‍ک‍ان‍ی‍زه‌ ک‍ردن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ی‍ک‌ س‍ازم‍ان‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ ت‍س‍ری‍ع‌ در ک‍ار ح‍س‍اب‍داران‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ی‍ک‌ س‍ازم‍ان‌ طراح‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ب‍ه‌ خ‍اطر ک‍اه‍ش‌ زم‍ان‌ و س‍ادگ‍ی‌ ورود و خ‍روج‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ و ذخ‍ی‍ره‌ اطلاع‍ات‌ و ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍روز اش‍ت‍ب‍اه‍ات‌ ن‍اش‍ی‌ از ف‍رام‍وش‍ی‌ و خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ و خ‍لاف‍ک‍اری‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ای‍ج‍اد م‍ی‌ش‍ود م‍ت‍د ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌س‍ازی‌ ای‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌‎visual basic 6, Access 97‬ اس‍ت‌.
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh