ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍ج‌ از ک‍ت‍اب‌ ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رال‍ص‍ادق‌ (ع‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‏‫‬‭۸۲۷۳۵۸
‏شماره بازیابی : ‭۵۱-۲۴۰
‏پدیدآور : ش‍ری‍ف‍ی‌ رس‍ائ‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍ج‌ از ک‍ت‍اب‌ ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رال‍ص‍ادق‌ (ع‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ ن‍گ‍ارش‌ س‍ه‍ی‍لا ش‍ری‍ف‍ی‌ رس‍ائ‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍س‍ن‌ ج‍اب‍ری‌ ع‍رب‍ل‍و؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‬، ۱۳۸۱.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ش‍م‍ال‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫‬۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬چ‌، [۳۴۴] ورق‌
‏يادداشت : چکیده: ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص. ۳۴۲- ۳۳۲.
‏شناسه افزوده : ج‍اب‍ری‌ ع‍رب‍ل‍و، م‍ح‍س‍ن‌‏‫،‫ ۱۳۱۹ -‏‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۵ -، استاد مشاور
‏توصیفگر : م‍غ‍ن‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ‏‫۱۹۰۴ -‏ ۱۹۷۹م.‬
Maghniyah, Muhammad Jawad
‏توصیفگر : ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رال‍ص‍ادق‌ (ع‌) (کتاب)
‏توصیفگر : ح‍ج‌
فقه جعفری
م‍ن‍اس‍ک‌
آداب‌ورس‍وم‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
‏چکیده : ای‍ن‌ پژوهش، ب‍ا اس‍ت‍ن‍اد ب‍ه‌ آی‍ات‌ و روای‍ات‌ و آرای‌ ف‍ق‍ه‍ای‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌، ح‍ج‌ و ع‍م‍ره‌ و م‍ع‍ان‍ی‌ آن‍ه‍ا و ت‍ی‍ز اق‍س‍ام‌ ح‍ج‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ ح‍ج‌ واج‍ب‌ و ح‍ج‌ م‍س‍ت‍ح‍ب‌ و اق‍س‍ام‌ ح‍ج‌ واج‍ب‌ از ق‍ب‍ی‍ل‌ (ح‍ج‍ة الاس‍لام‌، ح‍ج‌ ن‍ذری‌، ح‍ج‌ اس‍ت‍ی‍ج‍اری‌، ح‍ج‌ اف‍س‍ادی‌) م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ اق‍س‍ام‌ ع‍م‍ره‌ اع‍م‌ از ع‍م‍ره‌ ت‍م‍ت‍ع‌ و ع‍م‍ره‌ م‍ف‍رده‌، ه‍م‍راه‌ ب‍ا ادل‍ه‌ و ش‍رای‍ط وج‍وب‌ ح‍ج‌، و ن‍ی‍ز ان‍واع‌ ح‍ج‌ واج‍ب‌ (ح‍ج‌ ت‍م‍ت‍ع‌، ح‍ج‌ ق‍ران‌ و ح‍ج‌ اف‍راد) و س‍پ‍س‌ اع‍م‍ال‌ ع‍م‍ره‌ ت‍م‍ت‍ع‌ و ع‍م‍ره‌ م‍ف‍رده‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.و در ض‍م‍ن‌، ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍ج‌ و ت‍روک‌ اح‍رام‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ام‍اع‍ل‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ر م‍ح‍رم‌ ح‍رام‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و ک‍ف‍ارات‌ آن‍ه‍ا و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ک‍ف‍اره‌ و م‍ق‍ادی‍ر آن‍ه‍ا و .. م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ و از م‍ن‍اب‍ع‌ دس‍ت‌ اول‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍ج‌ از ک‍ت‍اب‌ ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رال‍ص‍ادق‌ (ع‌)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh