ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۰۷۱۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۷۹۶۲
‏پدیدآور : آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌ دی‍ان‍ت‌، م‍ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۹ - ۸۰
‏مشخصات ظاهری : ج‌، دوم‌، ص‌ ۱۷۹
‏یادداشت : ص‌.: ۱۷۹ - ۱۶۹
دارد
‏شناسه افزوده : زارع‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : راس‍خ‌، م‍ح‍م‍د، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ا و ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ا و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ع‍ارض‌ و ی‍ا ع‍دم‌ ت‍ع‍ارض‌ ای‍ن‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ م‍درن‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ائ‍ی‌ ب‍رای‌ ح‍ل‌ چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ش‍ی‍وه‌ و روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍اخ‍ذ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ه‌ زب‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌، ع‍رب‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و م‍ق‍الات‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ در م‍ج‍لات‌ داخ‍ل‍ی‌ و خ‍ارج‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ و م‍ب‍اح‍ث‌ آن‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: پ‍ی‍ش‍گ‍ف‍ت‍ار و دو ب‍خ‍ش‌ ک‍ل‍ی‌ و ش‍ش‌ ف‍ص‍ل‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر چ‍ش‍م‌ان‍داز ک‍ل‍ی‌ و ج‍زئ‍ی‌ اص‍ل‌ وج‍ود ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌، م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ده‍ن‍ده‌ و راه‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ آن‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ ای‍ن‌ ن‍طام‌ ب‍ا ن‍ظام‍ه‍ای‌ م‍ردم‌ س‍الاری‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍اخ‍ص‍ه‌ ع‍م‍ده‌ و م‍ه‍م‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ وج‍وه‌ م‍ش‍ت‍رک‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ دق‍ت‌ در م‍وان‍ع‌ و ع‍وام‍ل‌ ب‍ازدارن‍ده‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ای‍ن‌ ام‍ر ب‍ه‌ ع‍لاوه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ک‍ل‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ن‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ا ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ ب‍ا م‍ف‍ه‍وم‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ت‍ع‍ارض‌ ن‍دارد ب‍ل‍ک‍ه‌ ب‍رای‌ اج‍رای‌ دق‍ی‍ق‌ اه‍داف‌ ن‍ظام‍ی‌ ب‍ا ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ وج‍ود م‍ن‍ش‍وری‌ ب‍ن‍ام‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ لازم‌ ب‍وده‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ ح‍ف‍ظ و ح‍راس‍ت‌ از ک‍ل‍ی‍ات‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ و ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ م‍ردم‌، ن‍ظام‌ دی‍ن‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار خ‍ود را ب‍ه‌ ص‍ورت‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ن‍م‍وده‌ ک‍ه‌ ع‍لاوه‌ ب‍ر گ‍ن‍ج‍ان‍ی‍ده‌ ش‍دن‌ اص‍ول‍ی‌ ق‍ان‍ون‌ در آن‌ از اب‍زاره‍ای‌ در اخ‍ت‍ی‍ار خ‍ودش‌ ب‍رای‌ ای‍ن‌ م‍ن‍ظور اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ای‍ان‍ی‌ ب‍ن‍م‍ای‍د. در ای‍ن‌ ص‍ورت‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ال‍ه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ب‍ش‍ری‌ گ‍ره‌ خ‍ورده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ م‍طل‍ب‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ن‍طق‍ی‌ و م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ اس‍ت‍وار اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh