ت‍ج‍دی‍د ن‍ظر در اح‍ک‍ام‌ م‍دن‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ و ف‍ران‍س‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۴۵۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۷۷۸۵
‏پدیدآور : ک‍ش‍وری‌، ع‍ی‍س‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ج‍دی‍د ن‍ظر در اح‍ک‍ام‌ م‍دن‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ و ف‍ران‍س‍ه‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ ع‍ی‍س‍ی‌ ک‍ش‍وری‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ج‍واد واح‍دی‌اس‍ات‍ی‍د م‍ش‍اور م‍ح‍س‍ن‌ ص‍درزاده‌ اف‍ش‍ار، ع‍ب‍اس‌ ک‍ری‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۰ - ۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : ق‌، ۳۱۸ ص‌.: ن‍م‍ودار
‏يادداشت : ‎Apeal in civil Judyment in Iranian leyal system with comprative study in...‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ص‌.: ۳۱۸ - ۳۱۱
دارد
‏شناسه افزوده : واح‍دی‌، ج‍واد، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ص‍درزاده‌ اف‍ش‍ار، م‍ح‍س‍ن‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
در ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ ق‍واع‍د م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍وض‍وع‌ ب‍ح‍ث‍م‍ان‌ را در دو ک‍ش‍ور ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ و ف‍ران‍س‍ه‌ ک‍ه‌ از دو خ‍ان‍واده‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د، م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار داده‌ای‍م‌ و س‍پ‍س‌ ب‍ه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍ن‌ دو ک‍ش‍ور ب‍ا ه‍م‌ و ب‍ا ح‍ق‍وق‌ ک‍ش‍ورم‍ان‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ای‍م‌، ت‍ا از ای‍ن‌ م‍ی‍ان‌ م‍ح‍اس‍ن‌ و ع‍ی‍وب‌ ه‍ر ک‍دام‌ روش‍ن‌ ش‍ود آن‍چ‍ه‌ ق‍اب‍ل‌ ذک‍ر اس‍ت‌، ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ آن‍ک‍ه‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ م‍وارد اخ‍ت‍لاف‌ ب‍س‍ی‍اری‌ وج‍ود دارد در ح‍ال‍ی‍ک‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ش‍ور م‍ا، در ای‍ن‌ م‍س‍ال‍ه‌ ن‍ی‍ز م‍ش‍اب‍ه‍ت‌ه‍ائ‍ی‌ زی‍ادی‌ ب‍ی‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ف‍ران‍س‍ه‌ وج‍ود دارد و ل‍ذا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ج‍ارب‌ ق‍ان‍ون‍گ‍ذار در ای‍ن‌ ف‍ران‍س‍ه‌ در ای‍ن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ ن‍ی‍ز س‍ودم‍ن‍دت‍ر ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌رس‍د. اگ‍رچ‍ه‌ م‍دن‍ظر ق‍رار دادن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ان‍ع‍طاف‌پ‍ذی‍ر و دق‍ی‍ق‌ و ک‍وش‍ا در ان‍طب‍اق‌ ب‍ا ع‍دال‍ت‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ ن‍ی‍ز، ب‍س‍ی‍ار م‍ف‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌رس‍د در م‍ورد ب‍ح‍ث‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ ب‍ای‍د گ‍ف‍ت‌ ک‍ه‌ ع‍م‍ده‌ ب‍ح‍ث‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‍ن‌ دو دی‍دگ‍اه‌ درب‍اره‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍اه‍وی‌ (ش‍رای‍ط م‍اه‍وی‌) ت‍ج‍دی‍دن‍ظر ب‍وده‌ اس‍ت‌، چ‍ون‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ درب‍اره‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ش‍ک‍ل‍ی‌ ت‍ج‍دی‍دن‍ظر، از ق‍ب‍ی‍ل‌ ل‍زوم‌ و ع‍دم‌ ل‍زوم‌ ت‍ق‍دی‍م‌ دادخ‍واس‍ت‌ ت‍ج‍دی‍دن‍ظر، ش‍رای‍ط آن‌، و... ب‍ح‍ث‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ی‍ان‌ ن‍ی‍ام‍ده‌ اس‍ت‌ در ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ س‍ع‍ی‌ ک‍رده‌ اس‍ت‌ ت‍ا از آراآ وح‍دت‌ روی‍ه‌، آراآ ش‍ع‍ب‌ دی‍وان‍ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور آراآ داگ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ج‍دی‍دن‍ظر اس‍ت‍ان‌ و ح‍ت‍ی‌ ن‍ظرات‌ م‍ش‍ورت‍ی‌ اداره‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌ غ‍اف‍ل‌ ن‍ب‍اش‍د، ب‍ل‍ک‍ه‌ س‍ع‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ در ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ق‍ررات‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍زب‍ور م‍راج‍ع‌ ش‍ود ب‍طور ک‍ل‍ی‌ در ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‌ خ‍ود را در س‍ه‌ ف‍ص‍ل‌ طرح‌ و ب‍ررس‍ی‌ ک‍رده‌ای‍م‌: ف‍ص‍ل‌ اول‌ را ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ای‍م‌ در ای‍ن‌ ف‍ص‍ل‌ م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ق‍دم‍ه‌ و م‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ص‍ل‍ه‍ای‌ دوم‌ و س‍وم‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ را پ‍ی‌ری‍زی‌ ک‍رده‌ای‍م‌: م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ از ق‍ب‍ی‍ل‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌، م‍ف‍ه‍وم‌ ت‍ج‍دی‍دن‍ظر، ت‍م‍ی‍ز آن‌ از واژه‌ه‍ای‌ م‍ش‍اب‍ه‌، ج‍ای‍گ‍اه‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ آن‌ و... در ف‍ص‍ل‌ دوم‌ ب‍ه‌ ش‍رای‍ط و آث‍ار ت‍ج‍دی‍دن‍ظرخ‍واه‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ای‍م‌ ت‍ج‍دی‍دن‍ظرخ‍واه‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ دع‍وی‌ ش‍رای‍طی‌ دارد ک‍ه‌ ب‍ای‍د رع‍ای‍ت‌ ش‍ود. ش‍رای‍طی‌ در م‍ورد دادخ‍واس‍ت‌، طرف‍ی‍ن‌، م‍وارد و ق‍اب‍ل‌ ت‍ج‍دی‍دن‍ظر و م‍ه‍ل‍ت‌، ک‍ه‌ در ف‍ص‍ل‌ دوم‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‌ در ای‍ن‌ ب‍اره‌ س‍خ‍ن‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ای‍م‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در م‍ب‍ح‍ث‌ دوم‌ ای‍ن‌ ف‍ص‍ل‌، آث‍اری‌ ک‍ه‌ ب‍ر ت‍ج‍دی‍دن‍ظرخ‍واه‍ی‌ م‍ت‍رت‍ب‌ اس‍ت‌ را ب‍ررس‍ی‌ ک‍رده‌ای‍م‌ در ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ آئ‍ی‍ن‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ وی‍ژه‌ دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ج‍دی‍دن‍ظر و آث‍اری‌ ک‍ه‌ م‍خ‍ت‍ص‌ رای‌ دادگ‍اه‌ ت‍ج‍دی‍دن‍ظر اس‍ت‌، پ‍رداخ‍ت‍ه‌ای‍م‌.
 
   آدرس ثابت  ت‍ج‍دی‍د ن‍ظر در اح‍ک‍ام‌ م‍دن‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ و ف‍ران‍س‍ه‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh