ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ دول‍ت‍ه‍ا ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ش‍ور ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ دول‍ت‍ه‍ا)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۴۵۵۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۶۸۴۳
‏پدیدآور : ف‍لاح‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ دول‍ت‍ه‍ا ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ش‍ور ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ دول‍ت‍ه‍ا)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۸۶
‏یادداشت : ص‌.: ۲۶۷ - ۲۵۵
دارد
‏شناسه افزوده : ب‍ی‍ک‌زاده‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ه‍ر م‍ی‍داس‌ ب‍اون‍د، داود، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌) م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ اق‍دام‍ات‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ن‍ی‍ان‌گ‍ذاری‌ ی‍ک‌ ن‍ظام‌ ج‍دی‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از آن‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: روش‌ اص‍ل‍ی‌ رس‍ال‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ای‌ م‍ص‍وب‌ م‍ج‍م‍ع‌ ع‍م‍وم‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د و ارک‍ان‌ آن‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: رس‍ال‍ه‌ در دو ب‍خ‍ش‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ - ه‍ر دو ب‍خ‍ش‌ آن‌ ن‍ی‍ز ش‍ام‍ل‌ دو ف‍ص‍ل‌ و ه‍ر ف‍ص‍ل‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر چ‍ن‍دی‍ن‌ م‍ب‍ح‍ث‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍ررس‍ی‌ ق‍طع‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ای‌ م‍ص‍وب‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه‌ اگ‍ر چ‍ه‌ ای‍ن‌ اس‍ن‍اد ت‍ع‍ه‍دات‌ ال‍زام‌ آوری‌ را ب‍رای‌ دول‌ ع‍ض‍و ای‍ج‍اد ن‍م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د ام‍ا م‍ی‌ت‍وان‍ن‍د ب‍ع‍ن‍وان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ای‌ از روی‍ه‌ دول‍ت‍ه‍ا در ای‍ج‍اد ق‍واع‍د ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ع‍رف‍ی‌ م‍طرح‌ گ‍ردن‍د
 
   آدرس ثابت  ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ دول‍ت‍ه‍ا ( ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ش‍ور ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ دول‍ت‍ه‍ا)
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh