س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍رس‍ن‍ل‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۶۷۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۵۲۸۶۱۸
‏پدیدآور : ب‍ش‍ت‍ر، آرزو
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍رس‍ن‍ل‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ آرزو ب‍ش‍ت‍ر
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ه‍، ۱۱۳ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار
‏يادداشت : ‎Personnel and waqe - salary‬
‏یادداشت : ص‌. ۱۱۲
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌ پ‍ور، ام‍ی‍د، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ش‍م‍ال‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ای‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ "ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد" ب‍ه‌ م‍ن‍ظور م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد ک‍ل‍ی‍ه‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ م‍وس‍س‍ه‌ اع‍م‌ از رس‍م‍ی‌ س‍اع‍ت‍ی‌ و ق‍راردادی‌ طراح‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍زای‍ا و م‍ح‍اس‍ن‌ ن‍رم‌ اف‍زر ان‍ت‍خ‍اب‍ی‌ ت‍وس‍ط‎Visual Basic‬و ت‍ح‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌‎Windows‬ب‍ا ام‍ک‍ان‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ در ای‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ارب‍ران‌ ب‍ه‌ راح‍ت‍ی‌ م‍ی‌ت‍وان‍ن‍د از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ج‍ه‍ت‌ وارد ک‍ردن‌ اطلاع‍ات‌ م‍رب‍وطه‌ در ج‍دول‌ه‍ای‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌، درص‍ده‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌، اض‍اف‍ه‌ ک‍اری‌ ت‍ع‍داد س‍اع‍ات‌ اس‍ت‍ان‍دارد، غ‍ی‍ب‍ت‌ و م‍رخ‍ص‍ی‌ و ... اس‍ت‍ف‍اده‌ ن‍م‍ای‍ن‍د از ج‍م‍ل‍ه‌ ب‍رج‍س‍ت‍گ‍ی‍ه‍ای‌ ای‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ح‍ق‍وق‍ه‍ای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ راح‍ت‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ب‍ه‌ طور ک‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍اره‍ای‍ی‌ چ‍ون‌: ۱. ت‍ه‍ی‍ه‌ ف‍ی‍ش‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍اه‍ان‍ه‌ ه‍ر پ‍رس‍ن‍ل‌ ب‍ر اس‍اس‌ ف‍رم‍ت‌ دل‍خ‍واه‌ آن‌ م‍وس‍س‍ه‌ ۲. ت‍ه‍ی‍ه‌ ل‍ی‍س‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌ و م‍ال‍ی‍ات‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ ب‍ر اس‍اس‌ اظه‍ار ن‍ام‍ه‌ م‍ال‍ت‍ی‌ و اظه‍ارن‍ام‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ ۳. ن‍گ‍ه‍داری‌ اطلاع‍ات‌ ان‍واع‌ وام‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و اع‍م‍ال‌ ات‍وم‍ات‍ی‍ک‌ آن‌ ب‍ر ح‍ق‍وق‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ دارن‍ده‌ و ام‌ و ن‍ه‍ای‍ت‍ا ت‍ه‍ی‍ه‌ گ‍زارش‌ ه‍ر وام‌ ۴. گ‍زارش‌ گ‍ی‍ری‌ از اطلاع‍ات‌ م‍وج‍ود در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ن‍اب‍ه‌ در خ‍واس‍ت‌ ک‍ارب‍ر روی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ اطلاع‍ات‌ م‍وج‍ود ۵. وج‍ود س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ق‍وی‍م‌ خ‍ودک‍ار ب‍رای‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ روزه‍ای‌ ت‍ع‍طی‍ل‍ی‌
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍س‍ت‍م‌ پ‍رس‍ن‍ل‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh