م‍وان‍ع‌ اج‍رای‌ م‍ج‍ازات‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۱۵۶۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۶۵۰۱
‏پدیدآور : ع‍رب‌ع‍ام‍ری‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍وان‍ع‌ اج‍رای‌ م‍ج‍ازات‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍رام‌۱۳۷۹ - ۸۰
‏مشخصات ظاهری : ی‍ا، ۲۲۷
‏یادداشت : ۲۲۷ - ۲۲۰
‏شناسه افزوده : س‍رخ‍وش‌، ج‍واد، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ام‍ام‌ ج‍زای‍ری‌، م‍ح‍م‍د، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز)
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍وام‍ل‌ و م‍وان‍ع‌ ش‍رع‍ی‌ و ق‍ان‍ون‍ی‌ ک‍ه‌ ن‍ه‍ای‍ت‍ا م‍وج‍ب‌ ع‍دم‌ اع‍م‍ال‌ م‍ج‍ازات‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ آن‌ ب‍رق‍راری‌ ه‍ر چ‍ه‌ ب‍ه‍ت‍ر ع‍دال‍ت‌ و ت‍ع‍ادل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‍وق‌ اف‍راد ج‍ام‍ع‍ه‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ا رج‍وع‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍ب‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ و ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌: اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ک‍ت‍ب‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ و آراآ ف‍ق‍ه‍ا و ح‍ق‍وق‍دان‍ان‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍ق‍ل‍ی‌ و م‍ن‍طق‍ی‌ ن‍ظری‍ات‌ آن‍ان‌ م‍ی‌ب‍اش‍د طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ در دو ب‍خ‍ش‌ ک‍ل‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ اول‌ در ب‍ی‍ان‌ ج‍رم‌ و م‍ج‍ازات‌ و ب‍خ‍ش‌ دوم‌ در س‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ک‍ل‍ی‌ طرح‌ و ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ دق‍ی‍ق‌ ای‍ن‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ح‍اص‍ل‌ ش‍د ک‍ه‌ ب‍طور ک‍ل‍ی‌ ع‍دم‌ اج‍رای‌ م‍ج‍ازات‌ در س‍ه‌ ع‍ن‍وان‌، ع‍ل‍ل‌ م‍وج‍ه‍ه‌ ج‍رم‌ و ع‍وام‍ل‌ راف‍ع‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ و م‍وارد م‍ع‍اف‍ی‍ت‌ م‍ج‍ازات‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍ان‍ون‌ ق‍اب‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د.
 
   آدرس ثابت  م‍وان‍ع‌ اج‍رای‌ م‍ج‍ازات‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh