ش‍رای‍ط ق‍ص‍اص‌ ن‍ف‍س‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۳۹۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۵۲۹۲۴۹
‏پدیدآور : م‍ح‍ب‍ت‌، اح‍م‍د
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رای‍ط ق‍ص‍اص‌ ن‍ف‍س‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر اح‍م‍د م‍ح‍ب‍ت‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ام‍ی‍رخ‍ان‌ س‍پ‍ه‍ون‍داس‍ت‍اد م‍ش‍اور ای‍رج‌ گ‍ل‍دوزی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۹ - ۸۰
‏یادداشت : ص‌. ۲۲۴ - ۲۱۶
‏شناسه افزوده : س‍پ‍ه‍ون‍د، ام‍ی‍رخ‍ان‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : دارد
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: طرح‌، ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍واد ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ق‍ان‍ون‌ ح‍دود و ق‍ص‍اص‌ ۱۳۶۱ و م‍واد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲ و ۲۲۳ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۷۰ و ب‍ررس‍ی‌ آراآ و ع‍ق‍ای‍د م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ف‍ق‍ه‍اآ و در ن‍ه‍ای‍ت‌، ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍ل‍ی‌ و ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا ج‍ه‍ت‌ رف‍ع‌ م‍ع‍ض‍لات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍وض‍وع‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍ار در م‍وض‍وع‍ات‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ م‍ح‍اک‍م‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍ب‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ رج‍وع‌ ب‍ه‌ آرای‌ وح‍دت‌ روی‍ه‌ ص‍ادره‌ از دی‍وان‍ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور آراآ ص‍ادره‌ از م‍ح‍اک‍م‌ ع‍م‍وم‍ی‌، م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍ب‌ ف‍ق‍ه‍ی‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ ع‍ل‍م‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ و ف‍ق‍ه‍ای‌ ع‍ظام‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ ش‍رای‍ط ق‍ص‍اص‌ ن‍ف‍س‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ ۱- ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۰۴، ۲- ق‍ان‍ون‌ ح‍دود و ق‍ص‍اص‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۶۱، ۳- ق‍ان‍ون‌ ارج‍ع‌ ب‍ه‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۶۱، ۴- ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵. و ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ در س‍ه‌ ف‍ص‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ف‍ص‍ل‌ اول‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ (ت‍ع‍ری‍ف‌، م‍ف‍ه‍وم‌، س‍اب‍ق‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ م‍وض‍وع‌) و در ف‍ص‍ل‌ دوم‌ (ش‍رای‍ط ق‍ص‍اص‌ ن‍ف‍س‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ دی‍ن‌، ع‍ق‍ل‌، ب‍ل‍وغ‌، م‍ع‍ص‍وم‌ ب‍ودن‌، ق‍ات‍ل‌ و م‍ق‍ت‍ول‌) و ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍ی‍ف‍اآ اس‍ت‍ی‍ذان‌ و ن‍ح‍وه‌ اج‍رای‌ ای‍ن‌ م‍ج‍ازات‌ اخ‍ت‍ص‍اص‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: اولا: ق‍ص‍اص‌ ن‍ف‍س‌ در ه‍م‍ه‌ ادی‍ان‌ ال‍ه‍ی‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ و ف‍ق‍ط اخ‍ت‍لاف‌ در روش‌ اج‍راآ ب‍وده‌، ث‍ان‍ی‍ا: ش‍رای‍ط ق‍ص‍اص‌ ن‍ف‍س‌ از س‍ال‌ ۱۳۶۱ ب‍طور رس‍م‍ی‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ وارد ش‍ده‌ اس‍ت‌ و در ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ۱۳۰۴ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ق‍ان‍ن‌ م‍ل‍ه‍م‌ از ح‍ق‍وق‌ اروپ‍ای‍ی‌ ب‍ود ق‍ص‍اص‌ ن‍ب‍وده‌ اس‍ت‌ و م‍ج‍ازات‌ ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍دی‌ اع‍دام‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ و ق‍ص‍اص‌ ن‍ف‍س‌ ری‍ش‍ه‌ در ن‍ص‌ دارد. و در ب‍ع‍ض‍ی‌ از ش‍رای‍ط ق‍ص‍اص‌ ف‍ق‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‌ ن‍ظر دارن‍د ک‍ه‌ ب‍ه‌ آن‌ م‍وارد پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و ه‍دف‌ آن‌ (ق‍ص‍اص‌ ن‍ف‍س‌) ای‍ج‍اد ع‍دال‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ائ‍ی‌ اس‍لام‌ ب‍رآن‌ ص‍ح‍ه‌ گ‍ذاش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. و ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د از ج‍رائ‍م‌ م‍ه‍م‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ض‍رورت‌ دارد ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍دم‍ات‌ و ل‍طم‍ات‌ وارده‌ ب‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ آن‌ (م‍ج‍ازات‌ ت‍ع‍زی‍زی‌) ن‍ی‍ز ل‍ح‍اظ ش‍ود
 
   آدرس ثابت  ش‍رای‍ط ق‍ص‍اص‌ ن‍ف‍س‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh