ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دادگ‍اه‌ وی‍ژه‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۴۶۶۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۵۲۹۲۳۸
‏پدیدآور : ش‍ری‍ف‍ی‌، اح‍م‍د ام‍ی‍ر
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دادگ‍اه‌ وی‍ژه‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر اح‍م‍د ام‍ی‍رش‍ری‍ف‍ی‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ زارع‍ی‌اس‍ت‍ادان‌ م‍ش‍اور ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ان‍ص‍اری‌اح‍م‍د ام‍ی‍رم‍ع‍زی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۰ - ۸۱
‏مشخصات ظاهری : ت‌، ص‌ ۲۰۷
‏یادداشت : ص‌. ۱۸۶ - ۱۷۵
‏شناسه افزوده : زارع‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ان‍ص‍اری‌، ول‍ی‌ال‍ه‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : م‍ع‍زی‌، اح‍م‍دام‍ی‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌
‏چکیده : دارد
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ داده‌گ‍اه‌ وی‍ژه‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌ و ت‍ب‍ی‍ن‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ و ت‍داوم‌ و اس‍ت‍م‍رار آن‌ در ع‍رض‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ه‌ دو ص‍ورت‌ ان‍ج‍ام‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ =اس‍ت‌: ال‍ف‌- روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‌- روش‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍طال‍ب‌، اب‍ت‍دا پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ اب‍واب‌ و م‍ب‍اح‍ث‌ م‍ت‍ع‍دد ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ و س‍پ‍س‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ م‍طال‍ب‌ در راب‍طه‌ ب‍ا م‍وض‍وع‍ات‌ ه‍ر م‍ب‍ح‍ث‌ م‍ش‍روح‍ا ب‍ا اس‍ت‍ن‍اد ب‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و ن‍ظری‍ات‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍طروح‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ ع‍ن‍وان‌ ش‍ده‌اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: اولا طب‍ق‌ اص‍ول‌ ۶۱ و ۱۵۹ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ داگ‍اه‌ وی‍ژه‌ای‌ ب‍ج‍ز اج‍رای‌ اص‍ل‌ ۱۷۲ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌ و طب‍ق‌ اص‍ول‌ ۱۹ و ۲۰ ام‍ت‍ی‍ازی‌ ب‍رای‌ ک‍س‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌. ث‍ان‍ی‍ا: ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ (ره‌) ف‍رم‍ودن‍د: "ان‍ش‍اآ ال‍ل‍ه‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ دارم‌ در ت‍م‍ام‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا وض‍ع‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‍ی‌ درآی‍د ک‍ه‌ ه‍م‍ه‌ طب‍ق‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ح‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ی‍م‌". ث‍ال‍ث‍ا: چ‍ن‍ان‍چ‍ه‌ ن‍ظر م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ دادگ‍اه‌ ف‍وق‌ ب‍اش‍د، از طری‍ق‌ اج‍رای‌ اص‍ل‌ ۱۷۷ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اص‍ول‌ ۱۹ و ۲۰ و ۶۱ و ۱۵۹ و ... م‍ی‍س‍ر خ‍واه‍د ب‍ود
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دادگ‍اه‌ وی‍ژه‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh