س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ در ق‍ب‍ال‌ ب‍ح‍ران‍ی‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ از ۱۹۹۷ - ۱۹۷۹
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۱۴۰۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۵۲۹۲۲۴
‏پدیدآور : ع‍ل‍ی‌ ال‍ع‍ت‍وم‌، ن‍ب‍ی‍ل‌
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ در ق‍ب‍ال‌ ب‍ح‍ران‍ی‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ از ۱۹۹۷ - ۱۹۷۹[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]ن‍گ‍ارش‌ ن‍ب‍ی‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ع‍ق‍وم‍اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍م‍ی‍د اح‍م‍دی‌اس‍ت‍ادان‌ م‍ش‍اور ه‍م‍ای‍ون‌ ال‍ه‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ م‍ت‍ق‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۰ - ۸۱
‏مشخصات ظاهری : ح‌، ژ، [۳۹۷] ص‌
‏يادداشت : ‎Iran's foreign policy towards the crises in Arab region between 1979 and 1997‬
‏یادداشت : ص‌. ۳۹۵ - ۳۵۸
‏شناسه افزوده : اح‍م‍دی‌، ه‍م‍ای‍ون‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ال‍ه‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : م‍ت‍ق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ب‍رگ‍ی‍رن‍ده‌ رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ در ب‍راب‍ر م‍ن‍طق‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ح‍ران‍ی‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ر ای‍ن‌ رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌ از ۱۹۷۹ ت‍ا ۱۹۹۷ اس‍ت‌ و در ب‍رگ‍ی‍رن‍ده‌ وض‍ع‌ ای‍ن‌ ب‍ح‍ران‍ه‍ا و اب‍ع‍اد آن‌ و م‍وض‍وع‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ در ق‍ب‍ال‌ آن‍ه‍ا اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌: م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ چ‍ه‌ داخ‍ل‍ی‌ و چ‍ه‌ خ‍ارج‍ی‌ در ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ اص‍ول‌ رف‍ت‍اری‌ ای‍ران‌ در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ در ق‍ب‍ال‌ ب‍ح‍ران‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ دارد م‍داخ‍ل‍ه‌ در ب‍راب‍ر ب‍ح‍ران‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌ و ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ه‍م‍ک‍اری‌ در ب‍راب‍ر ب‍ح‍ران‍ه‍ای‌ اع‍راب‌ و غ‍ی‍ر اع‍راب‌ روز اف‍زون‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ در ق‍ب‍ال‌ ب‍ح‍ران‍ی‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ از ۱۹۹۷ - ۱۹۷۹
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh