س‍ک‍وت‌ و ب‍ی‍ان‌ اراده‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۹۶۰۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۵۸۰۹
‏پدیدآور : ق‍اس‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ک‍وت‌ و ب‍ی‍ان‌ اراده‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ف‍ی‌، ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌ ره‌پ‍ی‍ک‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷ - ۱۳۷۸
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۲۰
‏یادداشت : دارد
‏شناسه افزوده : س‍ی‍ف‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‌آب‍ادی‌، ام‍ی‍ر، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : ره‌پ‍ی‍ک‌، ح‍س‍ن‌، اس‍ت‍اد م‍ش‍اور
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ب‍ح‍ث‌ س‍ک‍وت‌ و ب‍ی‍ان‌ اراده‌ از ب‍ی‍ن‌ ت‍م‍ام‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍دن‍ی‌ ب‍دون‌ دل‍ی‍ل‌ و م‍ت‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ ات‍ف‍اق‌ ن‍ب‍وده‌ اس‍ت‌ و دلائ‍ل‌ زی‍ر را م‍ی‌ ت‍وان‌ ب‍رای‌ ع‍ل‍ت‌ ای‍ن‌ اخ‍ت‍ی‍ار آورد: ال‍ف‌: د رک‍ت‍ب‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ اس‍لام‌ ک‍ه‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ اس‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و ک‍ت‍ب‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ اروپ‍ا ب‍ه‌ س‍ک‍وت‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ب‍ی‍ان‌ اراده‌ ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ب‌- ف‍ق‍دان‌ م‍ن‍ب‍ع‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ س‍ک‍وت‌ و ب‍ی‍ان‌ اراده‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ دی‍گ‍ری‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ در ای‍ن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌. ن‍گ‍ارن‍ده‌ در ارائ‍ه‌ ای‍ن‌ اث‍ر، روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍اخ‍ذ ف‍ارس‍ی‌، ع‍رب‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ و غ‍ی‍ره‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر م‍س‍ائ‍ل‌ و م‍ب‍اح‍ث‌ آن‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ح‍ق‍وق‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌، ی‍ک‌ اص‍ل‌ س‍ک‍وت‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ائ‍ی‌ ح‍اک‍ی‌ از اراده‌ ش‍خ‍ص‌ ن‍ی‍س‍ت‌ و از وض‍ع‌ ش‍خ‍ص‌ س‍اک‍ت‌ چ‍ی‍زی‌ ف‍ه‍م‍ی‍ده‌ ن‍م‍ی‌ش‍ود و م‍وارد اس‍ت‍ث‍ن‍ائ‍ی‌ ک‍ه‌ س‍ک‍وت‌ د رآن‍ه‍ا ع‍لام‍ت‌ رض‍اس‍ت‌، س‍ک‍وت‌ م‍ح‍ض‌ ن‍م‍ی‌ب‍اش‍د وع‍م‍وم‍ا ق‍ری‍ن‍ه‌ه‍ا و ام‍ارات‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‍ن‍د م‍ب‍ی‍ن‌ ارده‌ ش‍خ‍ص‌ ب‍اش‍ن‍د ال‍ب‍ت‍ه‌ ای‍ن‌ ق‍ری‍ن‍ه‌ه‍ا و ه‍م‍واره‌ ع‍لام‍ت‌ رض‍ا و ق‍ب‍ول‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‍ن‍د ب‍ل‍ک‍ه‌ گ‍اه‍ی‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ رد و م‍خ‍ال‍ف‍ت‌ ن‍ی‍ز ه‍س‍ت‍ن‍د ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ ق‍اع‍ده‌ ب‍ی‌اع‍ت‍ب‍اری‌ س‍ک‍وت‌ در ب‍ی‍ان‌ ارداه‌ را از ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ اخ‍ذ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ائ‍ات‌ وارده‌ ب‍ر ق‍اع‍ده‌ ب‍ی‌اع‍ت‍ب‍اری‌ س‍ک‍وت‌ در ب‍ی‍ان‌ اراده‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ا ی‍ک‍ن‍واخ‍ت‌ ب‍وده‌ و ت‍ق‍ارن‌ و ن‍زدی‍ک‍ی‌ زی‍ادی‌ ب‍ی‍ن‌ آن‍ه‍ا در خ‍ص‍وص‌ م‍وض‍وع‌ وج‍ود دارد.
 
   آدرس ثابت  س‍ک‍وت‌ و ب‍ی‍ان‌ اراده‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh