ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ زوح‍ی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۵۱۵۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۵۴۹۹
‏پدیدآور : ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ زوح‍ی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا اح‍م‍د ت‍وس‍ی‍رک‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ع‍م‍ادزاده‌
‏مشخصات نشر : خ‍وراس‍گ‍ان‌۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۰۳
‏یادداشت : دارد
‏شناسه افزوده : ت‍وس‍ی‍رک‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
‏شناسه افزوده : ع‍م‍ادزاده‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌
‏شناسه افزوده : دن‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌
‏چکیده : م‍وض‍وع‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ زوج‍ی‍ن‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ی‌ب‍اش‍د. ای‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ ب‍طور م‍ف‍ص‍ل‌ در ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ای‌ ب‍زرگ‍وار ش‍ی‍ع‍ه‌ آم‍ده‌ و ب‍ص‍ورت‌ م‍دون‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ب‍ل‍ور ی‍اف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ای‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ش‍ان‌ ده‍ن‍د اه‍م‍ی‍ت‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ف‍ق‍ه‌ م‍اب‍ه‌ م‍وض‍وع‌ خ‍ان‍واده‌ و وض‍ع‌ م‍ق‍ررات‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر آن‌ م‍ی‌ده‍د ل‍ذا در ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ اس‍ت‍دلال‍ی‌ از ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ق‍ه‍ای‌ ب‍زرگ‍وار اس‍لام‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ و م‍رد و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ زوج‍ی‍ن‌ ب‍ص‍ورت‌ ج‍داگ‍ان‍ه‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و س‍پ‍س‌ پ‍ی‍روی‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ از ن‍ظرات‌ ای‍ن‌ ب‍زرگ‍واران‌ ن‍ش‍ان‌ داده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ اب‍ت‍دا ب‍ص‍ورت‌ ک‍ل‍ی‌ اه‍م‍ی‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ و ه‍م‍دوش‌ و ه‍م‌ ک‍ف‍و ب‍ودن‌ زن‌ و م‍رد در اس‍لام‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. پ‍س‌ ح‍ق‍وق‌ زوج‍ی‍ن‌ اب‍ت‍دا ب‍ص‍ورت‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ش‍ت‍رک‌ س‍پ‍س‌ ب‍ص‍ورت‌ ح‍ق‍وق‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ه‍ر ی‍ک‌ م‍ورد ب‍ح‍ث‌ و ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ در م‍واردی‌ ک‍ه‌ ن‍ظرات‌ ف‍ق‍ه‍ا ب‍زرگ‍وار م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ود. پ‍س‌ از ارائ‍ه‌ ن‍ظر ه‍ر ی‍ک‌ از اک‍اب‍ر ف‍ق‍ه‍ا و ن‍ظر ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ن‌ ای‍ران‌ ارزی‍اب‍ی‌ از ن‍ظرات‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ و ن‍ظر ن‍گ‍ارن‍ده‌ ن‍ی‍ز ب‍ی‍ان‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ب‍ص‍ورت‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ای‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ه‌ دو ق‍س‍م‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ و اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ ه‍ر ی‍ک‌ از زوج‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ان‌ م‍ی‌ش‍ود. ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ش‍ام‍ل‌ ح‍س‍ن‌ م‍ع‍اش‍رت‌ و ک‍م‍ک‌ زوج‍ی‍ن‌ در اس‍ت‍ح‍ک‍ام‌ م‍ب‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ و ح‍ق‍وق‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ زوج‌ ع‍ب‍ارت‌ اس‍ت‌ از ری‍اس‍ت‌ خ‍ان‍واده‌، ب‍ودن‌ ش‍ب‌ ب‍ا زن‌ و ت‍م‍ک‍ی‍ن‌ زن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ش‍وه‍ر و ح‍ق‍وق‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ زوج‍ه‌ ع‍ب‍ارت‌ اس‍ت‌ از ن‍ف‍ق‍ه‌، م‍ه‍ری‍ه‌، و اس‍ت‍ق‍لال‌ م‍ال‍ی‌ زن‌ ش‍وه‍ردار ک‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ م‍ف‍ص‍ل‌ در پ‍ای‍ان‌ در م‍ورد آن‌ ب‍ح‍ث‌ ش‍ده‌ و ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ی‌ و اح‍ک‍ام‌ م‍رب‍وطه‌ ب‍ی‍ان‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ح‍ق‍وق‌ و ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ زوح‍ی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh