م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ف‍روردی‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۵۵- ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۵۷
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۳۰۹۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۸۲۴۳۱۹
‏پدیدآور : ع‍ب‍ادی‌، ک‍وروش‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ف‍روردی‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۵۵- ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۵۷[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر کورش عبادی؛اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ای‍رج‌ ذوق‍ی‌؛اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ب‍اس‌ س‍ل‍طان‌لو
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(کارشناسی ارشد) : علوم سیاسی ‬
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ‌۳۸۷ ورق
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۳۸۴ - ۳۸۷
‏شناسه افزوده : ذوق‍ی‌، ای‍رج‌٬ استاد راهنما
‏شناسه افزوده : س‍ل‍طان‌لو، ع‍ب‍اس‌٬ استاد مشاور
‏توصیفگر : ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌[۱]
رواب‍ط س‍ی‍اس‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
انگلستان
‏شناسه افزوده : ‏‫آزاد اس‍لام‍ی‌ ( واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی). دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌‬
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ حاضر ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ای‍ن‌ س‍وال‌ ک‍ه‌« آی‍ا ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۵۵ - ۱۳۵۷ ن‍ق‍ش‌ م‍وث‍ری‌ داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ی‍ا خ‍ی‍ر؟ » پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا ای‍ن‌ ه‍دف‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ک‍ه‌ ب‍ی‍ان‌ ک‍ن‍د رواب‍ط ت‍ه‍ران‌ - ل‍ن‍دن‌ در م‍ق‍طع‌ زم‍ان‍ی‌ م‍زب‍ور در ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ش‍رای‍ط و م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ و م‍ق‍ام‍ات‌ ع‍ال‍ی‍رت‍ب‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ل‍ن‍دن‌ ه‍م‍واره‌ ح‍م‍ای‍ت‌ه‍ای‌ خ‍ود را از رژی‍م‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍وی‍ژه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ دوم‌ اب‍راز م‍ی‌داش‍ت‍ه‌ان‍د . روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ - ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‌. در پ‍ژوه‍ش‌ ارای‍ه‌ ش‍ده‌، اث‍ب‍ات‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ای‍ده‌آل‌ت‍ری‍ن‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ را در م‍ق‍طع‌ زم‍ان‍ی‌ م‍زب‍ور داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ در اب‍ع‍اد م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ه‍م‍ج‍ون‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ن‍ظام‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌، ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ... ج‍ری‍ان‌ داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ل‍ن‍دن‌ در ج‍ه‍ت‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ رژی‍م‌ ت‍ه‍ران‌ از ه‍ی‍چ‌ ک‍وش‍ش‍ی‌ ف‍رو گ‍ذار ن‍ک‍رده‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ت‍ا آن‌ ح‍د ب‍وده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ع‍ل‍ی‌رغ‍م‌ اع‍ت‍راض‍ات‌ و ک‍لای‌ دس‍ت‌ چ‍پ‍ی‌ در م‍ج‍ل‍س‌ ع‍وام‌، م‍ق‍ام‍ا ن‍ظام‍ی‌ ل‍ن‍دن‌ ه‍م‍واره‌ از ف‍روش‌ ت‍س‍ل‍ی‍ح‍ات‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ای‍ران‌ ح‍م‍ای‍ت‌ م‍ی‌ک‍رده‌ان‍د. ع‍لاوه‌ ب‍ر ای‍ن‌ م‍ق‍ام‍ات‌ ع‍ال‍ی‍رت‍ب‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ در س‍ال‌ه‍ای‌ ۱۳۵۵ ت‍ا ۱۳۵۷، در ه‍ن‍گ‍ام‍ه‌ی‍ی‌ ک‍ه‌ رژی‍م‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ در س‍راش‍ی‍ب‍ی‌ س‍ق‍وط ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ود، ه‍م‍چ‍ن‍ان‌ ب‍ه‌ ح‍م‍ای‍ت‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ خ‍ود از ت‍ه‍ران‌ ادام‍ه‌ م‍ی‌دادن‍د.
 
   آدرس ثابت  م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ف‍روردی‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۵۵- ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۵۷
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh