آی‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ و م‍اورای‌ ق‍ف‍ق‍از در ب‍ازار ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ (س‍ال‍ه‍ای‌ ۹۸-۱۹۹۱)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۰۶۰۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۳۳۶۵
‏پدیدآور : م‍ح‍م‍دی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : آی‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ و م‍اورای‌ ق‍ف‍ق‍از در ب‍ازار ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ (س‍ال‍ه‍ای‌ ۹۸-۱۹۹۱)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا س‍ع‍ی‍د اح‍دی‌ ف‍راس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ام‍ج‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
‏شناسه افزوده : اح‍دی‌ف‍ر، س‍ع‍ی‍د
‏شناسه افزوده : ام‍ج‍د، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
‏شناسه افزوده : آزاد اس‍لام‍ی‌ - ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ۱) ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍دن‍ب‍ال‌ اث‍ب‍ات‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ن‍ف‍ت‌ آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ و م‍اوراآ ق‍ف‍ق‍از ن‍م‍ی‌ت‍وان‍د ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ ع‍دم‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ واق‍ع‍ی‌، م‍ی‍زان‌ ت‍ول‍ی‍د ص‍ادرات‌ ب‍ر ب‍ازاره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍گ‍ذارد و گ‍از م‍ن‍طق‍ه‌ ن‍ی‍ز ن‍م‍ی‌ت‍وان‍د در آی‍ن‍ده‌ ب‍ر ب‍ازره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ج‍ان‍ش‍ی‍ن‌ ن‍ف‍ت‌ ب‍ی‌اث‍ر ب‍اش‍د ام‍ا ن‍م‍ی‌ت‍وان‍د ت‍اث‍ی‍ر چ‍ن‍دان‍ی‌ ب‍ر ق‍ی‍م‍ت‌ ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ا ب‍ازاره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د ۲) روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ اف‍راد ن‍م‍ون‍ه‌ از ن‍ظر ت‍ع‍داد، ج‍ن‍س‌ و غ‍ی‍ره‌: روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ا ب‍راس‍اس‌ ان‍واع‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ام‌ه‍ای‌ م‍ن‍اطق‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ی‍ز ج‍ه‍ان‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ آم‍ری‍ک‍ا، ان‍گ‍ل‍ی‍س‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍وده‌ و ب‍ر اس‍اس‌ رون‍د خ‍ری‍د ف‍روش‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ام‌ و ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ف‍روش‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ام‌ و ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ف‍روش‌ ن‍ف‍ت‌ خ‍ام‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌اس‍ت‌ ۳) روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ا از روش‌ آم‍اری‌، ک‍ارب‍ری‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا و م‍ی‍دان‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ از ش‍ی‍وه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آم‍اری‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌، م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ و ارائ‍ه‌ ج‍داول‌ و ن‍م‍وداره‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ۴) اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌: اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌، م‍ی‍زان‌ ذخ‍ائ‍ر، ت‍ول‍ی‍د ص‍ادرات‌، م‍ص‍رف‌ داخ‍ل‍ی‌ و پ‍الای‍ش‌، م‍اوراآ ق‍ف‍ق‍از اوپ‍ک‌، و ت‍ق‍اض‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ن‍ف‍ت‌ ۵) طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ض‍م‍ن‌ ارائ‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ رژی‍م‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دری‍ای‌ خ‍زر و اه‍م‍ی‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا در چ‍ارچ‍وب‌ ۴ ف‍ص‍ل‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ه‍ا و ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ۶) ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ۷۶ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ب‍ش‍ک‍ه‌ در روز ن‍ف‍ت‌ خ‍ام‌ و ت‍ول‍ی‍د اوپ‍ک‌ ب‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ۵/۲۶ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ب‍ش‍ک‍ه‌ در روز و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍ف‍ت‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ و م‍اوراآ ق‍ف‍ق‍از ک‍ه‌ ف‍ق‍ط ۳/۱ درص‍د از ک‍ل‌ ت‍ق‍اض‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ را ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د ب‍ه‌ غ‍ی‍ر از روس‍ی‍ه‌ ک‍ه‌ روزان‍ه‌ ۵/۷ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ب‍ش‍ک‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د و ۶ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ب‍ش‍ک‍ه‌ ص‍ادرات‌ م‍اب‍ق‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍ف‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر چ‍ن‍دان‍ی‌ ب‍ر ب‍ازاره‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍خ‍واه‍د داش‍ت‌
 
   آدرس ثابت  آی‍ن‍ده‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ و م‍اورای‌ ق‍ف‍ق‍از در ب‍ازار ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ (س‍ال‍ه‍ای‌ ۹۸-۱۹۹۱)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh