م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ (ای‍ران‌ - ت‍رک‍ی‍ه‌ - م‍ص‍ر)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۵۴۶۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۵۴۴۴
‏پدیدآور : م‍ح‍م‍د، ق‍دس‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ (ای‍ران‌ - ت‍رک‍ی‍ه‌ - م‍ص‍ر)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د راس‍خ‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دش‍ری‍ف‌ ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۵۷
‏یادداشت : دارد
‏شناسه افزوده : راس‍خ‌، م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : ش‍ری‍ف‌، م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ در خ‍ان‍واده‌، اج‍ت‍م‍اع‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ اس‍اس‍ی‌ و ع‍ادی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ای‍ران‌، ت‍رک‍ی‍ه‌ و م‍ص‍ر روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ اف‍راد ن‍م‍ون‍ه‌ از ن‍ظر ت‍ع‍داد ج‍ن‍س‌ و غ‍ی‍ره‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ت‍اری‍خ‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ف‍ق‍ه‍ی‌/ ح‍ق‍وق‍ی‌ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ا م‍طال‍ع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ اس‍اس‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ورد ن‍ظر و ن‍ی‍ز ق‍وان‍ی‍ن‌ ع‍ادی‌ آن‍ه‍ا، ب‍ع‍لاوه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍وض‍وع‍ات‌ ی‍اد ش‍ده‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: پ‍س‌ از ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ اس‍اس‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ ع‍ادی‌ ای‍ن‌ ک‍ش‍وره‍ا چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍د ک‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ ن‍اق‍ص‌ م‍ی‌ب‍اش‍د و ب‍ه‌ ان‍دازه‌ ک‍اف‍ی‌ ب‍ه‌ آن‍ه‍ا پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. از دلای‍ل‌ وج‍ود چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ص‌ و ک‍اس‍ت‍ی‍ه‍ا م‍ی‌ت‍وان‌ ب‍ه‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ج‍وام‍ع‌ ی‍اد ش‍ده‌ و م‍ح‍دودی‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ اش‍اره‌ ن‍م‍ود
 
   آدرس ثابت  م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ (ای‍ران‌ - ت‍رک‍ی‍ه‌ - م‍ص‍ر)
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh