م‍ح‍دودی‍ت‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ل‍ت‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۴۸۴۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۵۳۷۰
‏پدیدآور : ج‍واه‍رچ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ح‍دودی‍ت‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ل‍ت‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ش‍ری‍ف‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ زارع‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ص‌۱۴۵
‏یادداشت : دارد
‏شناسه افزوده : ش‍ری‍ف‌، م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : زارع‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
‏چکیده : ۱. ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ه‍دف‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ل‍ت‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ اس‍ت‌ و ای‍ن‍ک‍ه‌ چ‍ون‌ ای‍ن‌ م‍س‍ال‍ه‌ از م‍وض‍وع‍ات‌ م‍طرح‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ اس‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ آن‌ م‍ی‌ت‍وان‍د راه‌گ‍ش‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ح‍ل‌ ای‍ن‌ م‍س‍ال‍ه‌ ب‍اش‍د ۲. روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ اف‍راد ن‍م‍ون‍ه‌ از ن‍ظر ت‍ع‍داد، ج‍ن‍س‌ و غ‍ی‍ره‌: از روش‌ م‍ی‍دان‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌ ۳. روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: در پ‍ژوه‍ش‌ از روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ۴. اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌: رس‍ال‍ه‌ در ۷ ف‍ص‍ل‌ ب‍ی‍ان‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌، ف‍ص‍ل‌ اول‌ ش‍ام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ات‌، ف‍ص‍ل‌ دوم‌ ش‍ام‍ل‌ ح‍ق‍وق‌ ف‍ردی‌، ف‍ص‍ل‌ س‍وم‌ ش‍ام‍ل‌ ح‍ق‍وق‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ف‍ص‍ل‌ چ‍ه‍ارم‌ ش‍ام‍ل‌ ح‍ق‍وق‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ش‍ام‍ل‌ ح‍ق‍وق‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ف‍ص‍ل‌ ش‍ش‍م‌ در ت‍وض‍ی‍ح‌ ح‍ق‍وق‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ و در خ‍ات‍م‍ه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ۵. طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ب‍الا ت‍وض‍ی‍ح‌ داده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ۶. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: ح‍ق‍وق‌ م‍ل‍ت‌، ح‍ق‍وق‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍رای‌ اف‍راد ن‍وع‍ی‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍ام‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. در ب‍ی‍ش‍ت‍ر م‍واق‍ع‌ ق‍ی‍د ق‍ان‍ون‌ ی‍ا م‍ب‍ان‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ آزادی‍ه‍ا را م‍ح‍دود م‍ی‌ک‍ن‍د، در واق‍ع‌ ن‍وع‌ ت‍ع‍ب‍ی‍ری‌ ک‍ه‌ از م‍ف‍اد ق‍ان‍ون‌ م‍ی‌ش‍ود و ن‍وع‌ ب‍رداش‍ت‌ م‍ا از اص‍ول‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ س‍ب‍ب‌ ع‍دم‌ اج‍رای‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ل‍ت‌ م‍ی‌گ‍ردد
 
   آدرس ثابت  م‍ح‍دودی‍ت‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ل‍ت‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh