ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ب‍ر رون‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۴۰۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۳۵۵۳
‏پدیدآور : ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ب‍ر رون‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا س‍ع‍ی‍د اح‍دی‌ ف‍راس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د ام‍ج‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
‏شناسه افزوده : اح‍دی‌ ف‍ر، س‍ع‍ی‍د
‏شناسه افزوده : ام‍ج‍د، م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ه‍دف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ب‍ر رون‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌ م‍ی‌ب‍اش‍د روش‌ ت‍ح‍ی‍ق‌: ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ی‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ روش‌ ن‍ظری‌، ت‍ج‍رب‍ی‌، ت‍اری‍خ‍ی‌ و ک‍م‍ی‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌: ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ خ‍ارج‍ی‌ در ج‍ه‍ان‌ و ای‍ران‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌: ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ ه‍رگ‍اه‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ خ‍ارج‍ی‌ در م‍ح‍ل‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ح‍ض‍ور ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍ال‍ی‌ و اداری‌ م‍وس‍س‍ه‌ را ق‍ب‍ول‌ ن‍م‍ای‍د س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ خ‍ارج‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌، ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ س‍رم‍ای‍ه‌ داخ‍ل‍ی‌ و خ‍ارج‍ی‌ ی‍ک‍ی‌ از ع‍ل‍ل‌ اص‍ل‍ی‌ ع‍دم‌ رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د، راه‍ه‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌ خ‍ارج‍ی‌ ع‍ب‍ارت‍ن‍د از: س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ خ‍ارج‍ی‌، س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ غ‍ی‍ر م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ خ‍ارج‍ی‌ و اخ‍ذ وام‌ از م‍وس‍س‍ات‌ پ‍ول‍ی‌ و م‍ال‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ی‍ا از ک‍ش‍وره‍ای‌ ث‍روت‍م‍ن‍د
 
   آدرس ثابت  ت‍اث‍ی‍ر س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ب‍ر رون‍د ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh