ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ در اس‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۴۷۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۵۲۳۰۰
‏پدیدآور : اس‍ف‍ن‍دی‍ار، آن‍اه‍ی‍ت‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ در اس‍لام‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍س‍ن‌ ج‍اب‍ری‌ ع‍رب‍ل‍واس‍ت‍اد م‍ش‍اور ج‍واد س‍رخ‍وش‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ص‌۱۲۲
‏یادداشت : دارد
‏شناسه افزوده : ج‍اب‍ری‌ ع‍رب‍ل‍و، م‍ح‍س‍ن‌
‏شناسه افزوده : س‍رخ‍وش‌، ج‍واد
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
‏چکیده : ۱- ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ در اس‍لام‌ ۲- روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ح‍وه‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌) ن‍ی‍از ب‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ن‍ب‍ود ۳- روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ۴- اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ن‍ی‍از ن‍ب‍ود ۵- طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍وض‍وع‌، ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ن‍اوی‍ن‌ م‍طال‍ب‌ ک‍ت‍ب‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ل‍غ‍وی‌ و ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ در ای‍ن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌، م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍ی‍ش‌ب‍رداری‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ م‍زب‍ور، ت‍ن‍ظی‍م‌ آن‌ طب‍ق‌ ع‍ن‍اوی‍ن‌ و ن‍گ‍ارش‌ م‍طال‍ب‌، م‍راح‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و طرح‌ ری‍زی‌ پ‍ژوه‍ش‌ را ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ داده‌ اس‍ت‌ ۶- ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: س‍ع‍ی‌ گ‍ردی‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ا پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ود از ن‍ظر ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌، ک‍ی‍ف‍ری‌، ع‍ب‍ادی‌ و اس‍اس‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ در اس‍لام‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh