ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ در اس‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۴۷۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۵۲۳۰۰
‏پدیدآور : اس‍ف‍ن‍دی‍ار، آن‍اه‍ی‍ت‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ در اس‍لام‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍س‍ن‌ ج‍اب‍ری‌ ع‍رب‍ل‍واس‍ت‍اد م‍ش‍اور ج‍واد س‍رخ‍وش‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ص‌۱۲۲
‏یادداشت : دارد
‏شناسه افزوده : ج‍اب‍ری‌ ع‍رب‍ل‍و، م‍ح‍س‍ن‌
‏شناسه افزوده : س‍رخ‍وش‌، ج‍واد
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
‏چکیده : ۱- ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ در اس‍لام‌ ۲- روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ح‍وه‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌) ن‍ی‍از ب‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ن‍ب‍ود ۳- روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ۴- اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ن‍ی‍از ن‍ب‍ود ۵- طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍وض‍وع‌، ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ن‍اوی‍ن‌ م‍طال‍ب‌ ک‍ت‍ب‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ل‍غ‍وی‌ و ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ در ای‍ن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌، م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍ی‍ش‌ب‍رداری‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ م‍زب‍ور، ت‍ن‍ظی‍م‌ آن‌ طب‍ق‌ ع‍ن‍اوی‍ن‌ و ن‍گ‍ارش‌ م‍طال‍ب‌، م‍راح‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و طرح‌ ری‍زی‌ پ‍ژوه‍ش‌ را ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ داده‌ اس‍ت‌ ۶- ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: س‍ع‍ی‌ گ‍ردی‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ا پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ود از ن‍ظر ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌، ک‍ی‍ف‍ری‌، ع‍ب‍ادی‌ و اس‍اس‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ اق‍ل‍ی‍ت‍ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ در اس‍لام‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh