اخ‍ت‍ی‍ار طلاق‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ و ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۴۷۹۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۵۲۸۹
‏پدیدآور : ال‍ن‍چ‍ری‌، رض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : اخ‍ت‍ی‍ار طلاق‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ و ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ری‌ ه‍رن‍دی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور اح‍م‍د ف‍خ‍اری‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ص‌۱۷۴
‏یادداشت : دارد
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍ری‌ ه‍رون‍د، م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : ف‍خ‍اری‍ان‌، اح‍م‍د
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
‏چکیده : ۱- ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ طلاق‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ و ب‍ه‌ ح‍داق‍ل‌ رس‍ان‍دن‌ آن‌ و ت‍لاش‌ ج‍ه‍ت‌ اح‍ی‍ا ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌ ۲- روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: از روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ک‍ه‌ م‍ب‍ن‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍وده‌، ب‍رای‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ای‍ن‌ رس‍ال‍ه‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ۳- روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍ت‍ون‌ ع‍رب‍ی‌ و ف‍ارس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌، ح‍ق‍وق‍ی‌ و م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر و ک‍س‍ب‌ ف‍ی‍ض‌ از م‍ح‍ض‍ر اس‍ات‍ی‍د م‍ه‍ظم‌ ۴- اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ۵- طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ررس‍ی‌ و طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍وردی‌ ب‍وده‌ و ت‍لاش‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍اوش‍گ‍ران‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ۶- ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ح‍اص‍ل‌ گ‍ردی‍ده‌ ک‍ه‌ ه‍ر م‍ع‍ام‍ل‌ راه‍ی‌ ب‍رای‌ ف‍س‍خ‌ دارد پ‍س‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ طلاق‌ ه‍م‌ روش‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍م‌ زدن‌ ازدواج‍ی‌ ن‍ام‍وف‍ق‌ اس‍ت‌ و در ص‍ورت‌ ن‍ب‍ودن‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ه‍رج‌ و م‍رج‌ ک‍ش‍ی‍ده‌ م‍ی‌ش‍د ب‍ا ای‍ن‌ ح‍ال‌ در اس‍لام‌ طلاق‌ م‍ن‍ف‍ورت‍ری‍ن‌ ح‍لال‍ه‍اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  اخ‍ت‍ی‍ار طلاق‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ و ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh