م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ب‍ار در ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۰۰۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۵۳۲۹
‏پدیدآور : ام‍ی‍دوار، اش‍رف‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ب‍ار در ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ای‍وب‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍وی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ص‌۱۲۹
‏یادداشت : دارد
‏شناسه افزوده : ای‍وب‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍وی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ۱- ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دوخ‍ط): ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر خ‍ش‍ون‍ت‌ ب‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‍ه‌ آن‌ ت‍اث‍ی‍ر خ‍ش‍ون‍ت‌ و م‍ش‍ارک‍ت‌ ب‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ و ام‍ن‍ی‍ت‌ ۲- روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ اف‍راد ن‍م‍ون‍ه‌ از ن‍ظر ت‍ع‍داد ج‍ن‍س‌ و غ‍ی‍ره‌ (ح‍داک‍ث‍ر دوخ‍ط) ۳- روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دوخ‍ط): روش‌ م‍ن‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ۴- اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ (ح‍داک‍ث‍ر دوخ‍ط) ۵- طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دوخ‍ط): طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌، ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ن‍اب‍ر ف‍ص‍ول‌ و ب‍خ‍ش‍ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ دارد از روش‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ۶- ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌ (ح‍داک‍ث‍ر س‍ه‌ خ‍ط): ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ب‍ای‍د م‍س‍ال‍ه‍ت‌ ج‍وی‍ان‍ه‌ ب‍اش‍د چ‍ون‌ ف‍ق‍ط در ای‍ن‌ ح‍ال‍ت‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ا ن‍ی‍از ب‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍ش‍ون‍ت‌ ن‍داری‍م‌ زی‍را م‍ی‌ت‍وان‍ی‍م‌ م‍ش‍ک‍لات‌ خ‍ود را از طری‍ق‌ گ‍ف‍ت‍گ‍و و م‍ذاک‍ره‌ ح‍ل‌ ک‍ن‍ی‍م‌ و ف‍ق‍ط در ح‍ال‍ت‌ م‍س‍ال‍م‍ت‌ آم‍ی‍ز اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‍ی‍م‌ خ‍واس‍ت‍ار ت‍وس‍ع‍ه‌ و ام‍ن‍ی‍ت‌ ب‍اش‍ی‍م‌
 
   آدرس ثابت  م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ب‍ار در ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh