ت‍داب‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍رزدا در ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۸۶۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۵۳۹۸
‏پدیدآور : ام‍ی‍ر ک‍لائ‍ی‌ ان‍دی‌، ع‍س‍ک‍ر (ح‍م‍ی‍د)
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍داب‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍رزدا در ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ م‍رع‍ش‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ج‍واد س‍رخ‍وش‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۰۳
‏یادداشت : دارد
‏شناسه افزوده : م‍رع‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
‏شناسه افزوده : س‍رخ‍وش‌، ج‍واد
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
‏چکیده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر: ب‍ا دق‍ت‌ در ن‍ه‍اده‍ای‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ در م‍ی‍اب‍ی‍م‌ ک‍ه‌ ب‍رخ‍ی‌ از ت‍داب‍ی‍ر ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍ظی‍ر ت‍وب‍ه‌، ق‍اع‍ده‌ ج‍ب‌ و ... م‍وی‍د س‍ی‍اس‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ه‍س‍ت‍ن‍د روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌: اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ و ع‍رب‍ی‌ م‍رج‍ع‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ف‍ی‍ش‌ ب‍رداری‌ از ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ت‍ون‌ ف‍ق‍ه‍ا در ارت‍ب‍اط ب‍ا ن‍ق‍ش‌ "ت‍وب‍ه‌" و "ق‍اع‍ده‌ ج‍ب‌" در اس‍ق‍اط و ع‍دم‌ اس‍ق‍اط م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از اخ‍ب‍ار، اق‍وال‌ ف‍ق‍ه‍ا و ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: طب‍ق‌ آن‍چ‍ه‌ از آی‍ات‌ و روای‍ات‌ و گ‍ف‍ت‍ار ف‍ق‍ه‍ا در م‍ورد "ت‍وب‍ه‌" و "ق‍اع‍ده‌ ج‍ب‌" ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ م‍ج‍ازات‌ دن‍ی‍وی‌ و اخ‍روی‌ ک‍ه‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ح‍ق‌ال‍ن‍اس‌ اس‍ت‌، س‍اق‍ط ن‍م‍ی‌ش‍ود. ام‍ا ع‍ق‍اب‌ دن‍ی‍وی‌ ک‍ه‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ح‍ق‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‌ب‍اش‍د در ب‍رخ‍ی‌ از م‍وارد اس‍ق‍اط و ع‍ق‍اب‌ اخ‍روی‌ ب‍ا ب‍خ‍ش‍ش‌ و رح‍م‍ت‌ خ‍داون‍د س‍اق‍ط م‍ی‌ش‍ود
 
   آدرس ثابت  ت‍داب‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍رزدا در ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh