غ‍ص‍ب‌ م‍ن‍ف‍ع‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۸۷۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۵۳۹۵
‏پدیدآور : ی‍اق‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
‏عنوان و نام پديدآور : غ‍ص‍ب‌ م‍ن‍ف‍ع‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ی‍رق‍اس‍م‌ ج‍ع‍ف‍رزاده‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د س‍ی‍دف‍اطم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۴
‏یادداشت : دارد
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍رزاده‌، م‍ی‍رق‍اس‍م‌
‏شناسه افزوده : س‍ی‍دف‍اطم‍ی‌، م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
‏چکیده : اه‍داف‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر در خ‍ط): ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ف‍ق‍ه‍ای‌ م‍ذاه‍ب‌ ارب‍ع‍ه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ و ام‍ام‍ی‍ه‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ اف‍راد ن‍م‍ون‍ه‌ از ن‍ظر ت‍ع‍داد ج‍ن‍س‌ و غ‍ی‍ره‌ (ح‍داک‍ث‍ر در خ‍ط) روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط): ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و ت‍ا ح‍دودی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط) طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط) ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌ (ح‍داک‍ث‍ر س‍ه‌ خ‍ط): ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ آن‍ک‍ه‌ غ‍اص‍ب‌ م‍ن‍اف‍ع‌ ض‍م‍ان‌ آن‍س‍ت‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ای‍ادی‌ م‍ت‍ع‍اق‍ب‍ه‌ غ‍اص‍ب‍ی‍ن‌ م‍ن‍اف‍ع‌ ب‍ه‌ ج‍ز در م‍ذه‍ب‌ در س‍ای‍ر م‍ذاه‍ب‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و در خ‍ص‍وص‌ م‍ن‍اف‍ع‌ آث‍ار ف‍ک‍ری‌، م‍ن‍اف‍ع‌ ای‍ن‌ آث‍ار م‍ش‍روع‌ ب‍وده‌ و اگ‍ر م‍ورد اس‍ت‍ی‍لای‌ ن‍ام‍ش‍روع‌ ق‍رار گ‍ی‍رن‍د، م‍س‍ت‍ول‍ی‌ ض‍ام‍ن‌ اج‍رت‌ال‍م‍ث‍ل‌ آن‍ه‍ا م‍ی‌ب‍اش‍د
 
   آدرس ثابت  غ‍ص‍ب‌ م‍ن‍ف‍ع‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh