« ت‍اث‍ی‍ر درآم‍ده‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ر آی‍ن‍ده‌ ت‍ج‍اری‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ »
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۱۰۰۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۴۰۰۱
‏پدیدآور : م‍ح‍م‍دن‍ژاد، ف‍ری‍ب‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : « ت‍اث‍ی‍ر درآم‍ده‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ر آی‍ن‍ده‌ ت‍ج‍اری‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ »[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا س‍ع‍ی‍د اح‍دی‌ف‍راس‍ت‍اد م‍ش‍اور س‍ع‍ی‍د ن‍ائ‍ب‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۲
‏شناسه افزوده : اح‍دی‌ف‍ر، س‍ع‍ی‍د
‏شناسه افزوده : ن‍ائ‍ب‌، س‍ع‍ی‍د
‏شناسه افزوده : آزاد اس‍لام‍ی‌ - واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ۱) ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط): ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ در ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍ودج‍ه‌ س‍الان‍ه‌ ک‍ش‍ور و ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ج‍ارت‌ خ‍ارج‍ی‌ م‍ت‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ درآم‍ده‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ اس‍ت‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ا ب‍دن‍ب‍ال‌ اث‍ب‍ات‌ ت‍اث‍ی‍ر درآم‍ده‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ر آی‍ن‍ده‌ ت‍ج‍ارت‌ خ‍ارج‍ی‌ ه‍س‍ت‍ی‍م‌ ۲) روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ اف‍راد ن‍م‍ون‍ه‌ از ن‍ظر ت‍ع‍داد، ج‍ن‍س‌ و غ‍ی‍ره‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط): در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ از روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ درآم‍ده‍ای‌ س‍الان‍ه‌، م‍ی‍زان‌ ذخ‍ای‍ر، ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ا و روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ آم‍اری‌ ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا در ده‍ه‌ه‍ای‌ ه‍ف‍ت‍اد و ه‍ش‍ت‍اد و ن‍ود م‍ی‍لادی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ن‍م‍وده‌ای‍م‌ ۳) روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط): از روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وی‌ آم‍اری‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍رده‌ای‍م‌ ۴) اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط): اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ م‍ی‍زان‌ ذخ‍ای‍ر، ع‍رض‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ا، ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا از اب‍زار آم‍اری‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍رده‌ای‍م‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍دول‌ و ن‍م‍وداره‍ا ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اب‍زار آم‍اری‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ۵) طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط): پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر در ۴ ف‍ص‍ل‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ف‍رض‍ی‍ه‌ ذی‍ل‌ را ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د ک‍ه‌ درآم‍ده‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ م‍وج‍ب‌ رش‍د ن‍ام‍وزون‌ ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ج‍ارت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ۶) ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌ (ح‍داک‍ث‍ر س‍ه‌ خ‍ط): ات‍ک‍ا ب‍ر ص‍ادرات‌ ت‍ک‌ م‍ح‍ص‍ول‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ج‍ارت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ت‍اث‍ر از ب‍ازار ن‍ف‍ت‌ خ‍واه‍د ب‍ود ل‍ذا ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ای‍د ب‍رای‌ درآم‍ده‍ای‌ ح‍اص‍ل‍ه‌ از ص‍ادرات‌ ن‍ف‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ن‍م‍وده‌ و ض‍م‍ن‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍راک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ و م‍م‍ان‍ع‍ت‌ از ف‍رار م‍غ‍زه‍ا ب‍ت‍وان‍د ب‍ا دلاره‍ا ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍ج‍ارت‌ و م‍ب‍ادلات‌ خ‍ارج‍ی‌ خ‍ود ب‍پ‍ردازد
 
   آدرس ثابت  « ت‍اث‍ی‍ر درآم‍ده‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ر آی‍ن‍ده‌ ت‍ج‍اری‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ »
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh