ج‍ن‍گ‌ داخ‍ل‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۹۰۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۳۶۹۲
‏پدیدآور : ج‍ی‍ح‍ون‌، آرش‌
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ن‍گ‌ داخ‍ل‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ل‍ی‌ ه‍ن‍ج‍ن‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ص‍طف‍ی‌ ت‍ق‍ی‌زاده‌ ان‍ص‍اری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷ - ۱۳۷۸
‏شناسه افزوده : ه‍ن‍ج‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
‏شناسه افزوده : ت‍ق‍ی‌زاده‌ ان‍ص‍اری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
‏شناسه افزوده : آزاد اس‍لام‍ی‌ - واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
‏چکیده : ۱) ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط): پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ پ‍رس‍ش‌ ک‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌، راب‍طه‌ اع‍ض‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ (اع‍م‌ از ک‍ش‍وره‍ا و س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌) ب‍ا طرف‍ه‍ای‌ درگ‍ی‍ر در ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ را چ‍گ‍ون‍ه‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ ن‍م‍وده‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌، ن‍ق‍د و ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ ۲) روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ اف‍راد ن‍م‍ون‍ه‌ از ن‍ظر ت‍ع‍داد، ج‍ن‍س‌ و غ‍ی‍ره‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط) ۳) روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط): روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ت‍ب‌ و م‍ق‍الات‌ داخ‍ل‍ی‌ و خ‍ارج‍ی‌، خ‍ص‍وص‍ا ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر ش‍رح‌ م‍اوق‍ع‌ ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ و ک‍ش‍وره‍ا ۴) اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط) ۵) طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط): اب‍ت‍دا در ق‍س‍م‍ت‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و واژگ‍ان‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ س‍خ‍ن‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌، در ق‍س‍م‍ت‌ ب‍ع‍د ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ در ت‍ن‍ظی‍م‌ راب‍طه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ ب‍ا طرف‍ه‍ای‌ درگ‍ی‍ر پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و در واپ‍س‍ی‍ن‌ ق‍س‍م‍ت‌، ن‍ق‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ در ق‍ب‍ال‌ م‍ن‍ازع‍ات‌ داخ‍ل‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌ ۶) ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌ (ح‍داک‍ث‍ر س‍ه‌ خ‍ط): ب‍ررس‍ی‌ ق‍واع‍د ف‍ع‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ م‍وی‍د ای‍ن‌ ام‍ر اس‍ت‌ ک‍ه‌ دخ‍ال‍ت‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ در ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رغ‍م‌ ت‍وج‍ی‍ه‍ات‍ی‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ش‍وره‍ا ارائ‍ه‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍ن‍د، ن‍م‍ی‌ت‍وان‍د م‍ش‍روع‌ ت‍ل‍ق‍ی‌ ش‍ود. در م‍ق‍اب‍ل‌، س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (و س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زی‍ر ن‍ظر آن‌) م‍ج‍از و ح‍ت‍ی‌ م‍وظف‍ن‍د ت‍ا ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ود، آث‍ار ای‍ن‌ ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ را ت‍ح‍ت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ درآورن‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ه‍ر روز گ‍س‍ت‍رش‌ ن‍ی‍ز م‍ی‌ی‍اب‍د
 
   آدرس ثابت  ج‍ن‍گ‌ داخ‍ل‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh