م‍اه‍ی‍ت‌ اظه‍ار ن‍ظر ک‍ارش‍ن‍اس‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۰۳۱۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۳۶۸۲
‏پدیدآور : ب‍دی‍ع‍ی‌ خ‍رس‍ن‍د، ع‍ب‍دال‍س‍ع‍ی‍د
‏عنوان و نام پديدآور : م‍اه‍ی‍ت‌ اظه‍ار ن‍ظر ک‍ارش‍ن‍اس‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ج‍ع‍ف‍ر ک‍وش‍ااس‍ت‍اد م‍ش‍اور رج‍ب‍ع‍ل‍ی‌ گ‍ل‍دوس‍ت‌ ج‍وی‍ب‍اری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۸ - ۱۳۷۹
‏شناسه افزوده : ک‍وش‍ا، ج‍ع‍ف‍ر
‏شناسه افزوده : گ‍ل‍دوس‍ت‌ ج‍وی‍ب‍اری‌، رج‍ب‍ع‍ل‍ی‌
‏شناسه افزوده : آزاد اس‍لام‍ی‌ - واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : م‍وض‍وع‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ در دو ف‍ص‍ل‌ ک‍ل‍ی‌ س‍ی‍زده‌ م‍ب‍ح‍ث‌ م‍ورد ب‍ح‍ث‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ان‍گ‍ی‍زه‌ اص‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍اث‍ی‍ر ان‍ک‍ارن‍اپ‍ذی‍ر ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ م‍ح‍اک‍م‌ م‍ح‍ت‍رم‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ م‍ی‌ب‍اش‍د در م‍واردی‍ک‍ه‌ دع‍وی‌ م‍طروح‍ه‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ام‍ور ف‍ن‍ی‌ و ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ اس‍ت‌ و پ‍اس‍خ‍گ‍وئ‍ی‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ س‍والات‌ ک‍ه‌ ق‍ض‍ات‌ م‍ح‍ت‍رم‌ در چ‍ه‌ م‍وض‍وع‍ات‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‌ م‍راج‍ع‍ه‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍ن‍د و در ای‍ن‌ رج‍وع‌ آی‍ا م‍خ‍ت‍ار ی‍ا م‍ل‍زم‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د آی‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ در م‍ح‍اک‍م‌ ب‍طور م‍اه‍ی‍ت‍ی‌ ه‍م‍ان‌ ش‍ه‍ادت‌ اس‍ت‌ و ج‍زآ ادل‍ه‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌گ‍ردد و وق‍ت‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‌ رای‌ ان‍ش‍اآ م‍ی‌ش‍ود ای‍ن‌ ن‌ظری‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ طری‍ق‍ی‍ت‌ ی‍ام‍وض‍وع‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍ود گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ و ی‍ا در ت‍ع‍ارض‌ م‍ی‍ان‌ ع‍ل‍م‌ ق‍طع‍ی‌ ق‍اض‍ی‌ و ن‍ظری‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‌ ک‍دام‍ی‍ک‌ م‍لاک‌ ص‍دور رای‌ م‍ی‌ش‍ود ل‍ذا در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ف‍ص‍ل‌ اول‌ م‍ب‍ادرت‌ ب‍ه‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ آن‌ در ازم‍ن‍ه‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و وظای‍ف‌ و اق‍س‍ام‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ن‍م‍ودم‌ و در ف‍ص‍ل‌ دوم‌ راب‍طه‌ ش‍ه‍ادت‌ ب‍ا ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ طری‍ق‍ی‍ت‌ آن‌ و راه‌ ح‍ل‌ م‍ن‍اس‍ب‌ در م‍واق‍ع‌ ت‍ع‍ارض‌ آن‌ ب‍ا ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌ آن‍ک‍ه‌ در م‍وض‍وع‍ی‍ک‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ و ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ دارد و از ش‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رخ‍وردار اس‍ت‌ ق‍ض‍ات‌ م‍ک‍ل‍ف‌ ب‍ه‌ اخ‍ذ ن‍ظر ک‍ارش‍ن‍اس‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د. و ان‍ش‍اآ رای‌ ب‍دون‌ آن‌ ف‍اق‍د وج‍اه‍ت‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ اس‍ت‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ م‍ح‍اک‍م‌ ن‍ی‍ز ب‍ای‍د دارای‌ وص‍ف‌ و ث‍اق‍ت‌، و ه‍م‍واره‌ ب‍ر م‍ع‍ل‍وم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ خ‍ود م‍طاب‍ق‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ روز ب‍ی‍ف‍زای‍ن‍د
 
   آدرس ثابت  م‍اه‍ی‍ت‌ اظه‍ار ن‍ظر ک‍ارش‍ن‍اس‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh