ن‍ق‍ش‌ طب‍ق‍ه‌ م‍ت‍وس‍ط ج‍دی‍د در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ۱۳۵۷ (از اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۹۷۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۲۹۳۳
‏پدیدآور : م‍ص‍طف‍ای‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ق‍ش‌ طب‍ق‍ه‌ م‍ت‍وس‍ط ج‍دی‍د در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ۱۳۵۷ (از اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا داری‍وش‌ اخ‍وان‌ زن‍ج‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ای‍رج‌ ذوق‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷ - ۱۳۷۸
‏شناسه افزوده : اخ‍وان‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، داری‍وش‌
‏شناسه افزوده : ذوق‍ی‌، ای‍رج‌
‏شناسه افزوده : آزاد اس‍لام‍ی‌ - واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، م‍رک‍ز ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکيده : ۱- ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط): ارائ‍ه‌ دی‍دی‌ ت‍ازه‌ در خ‍ص‍وص‌ ن‍ق‍ش‌ طب‍ق‍ه‌ م‍ت‍وس‍ط ج‍دی‍د از اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ ت‍ا س‍ال‌ ۵۷ در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ۲- روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ اف‍راد ن‍م‍ون‍ه‌ از ن‍ظر ت‍ع‍داد، ج‍ن‍س‌ و غ‍ی‍ره‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط): ۳- روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط): ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ (ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌) ۴ـ اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط) ۵ـ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ (ح‍داک‍ث‍ر دو خ‍ط) ۶- ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌ (ح‍داک‍ث‍ر س‍ه‌ خ‍ط): از ل‍ح‍اظ ن‍طرث‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر اق‍ش‍ار طب‍ق‍ه‌ م‍ت‍وس‍ط ج‍دی‍دی‌ ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ک‍م‍ی‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ خ‍ود و از ل‍ح‍اظ ع‍ل‍م‍ی‌، ن‍ح‍وه‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ غ‍ی‍ر م‍س‍ال‍م‍ت‌ آم‍ی‍ز اح‍زاب‌، ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ اش‍خ‍اص‌ طب‍ق‍ه‌ م‍ت‍وس‍ط ج‍دی‍د، اث‍ر م‍وث‍ر و م‍ث‍ب‍ت‍ی‌ در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ف‍ا م‍ی‌ن‍م‍ودن‍د
 
   آدرس ثابت  ن‍ق‍ش‌ طب‍ق‍ه‌ م‍ت‍وس‍ط ج‍دی‍د در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ۱۳۵۷ (از اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh