ن‍ق‍ش‌ ی‍ه‍ودی‍ان آم‍ری‍ک‍ا در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ای‌ آم‍ری‍ک‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۹۲۰۵
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۰۴۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۸۲۳۳۷۶
‏پدیدآور : م‍ؤم‍ن‍ی‌، م‍ی‍رق‍اس‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ق‍ش‌ ی‍ه‍ودی‍ان آم‍ری‍ک‍ا در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ای‌ آم‍ری‍ک‍ا[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پژوهشگر میرقاسم مومنی؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ن‍ص‍ور رح‍م‍ان‍ی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور اح‍م‍د س‍اع‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍هران‌۱۳۷۷
‏مشخصات ظاهری : ۲۵۰ ورق
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۴۱-۲۵۰
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): مطالعات منطقه‌ای
‏شناسه افزوده : رح‍م‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ،استاد راهنما
‏شناسه افزوده : س‍اع‍ی‌، اح‍م‍د ،استاد مشاور
‏توصیفگر : ی‍ه‍ودی‍ان‌
س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌[۱]
رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌[۱]
‏توصیفگر : ایالات متحده
خاورمیانه
فلسطین اشغالی
‏شناسه افزوده : آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍ز، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکيده : ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ و م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا و گ‍روه‍ه‍ای‌ ی‍ه‍ودی‌ س‍اک‍ن‌ ام‍ری‍ک‍ا و ن‍ق‍ش‌ و ق‍درت‌ ای‍ن‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا در ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌ ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ آن‌ ک‍ش‍ور ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ای‍ن‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا در گ‍س‍ت‍رش‌ رواب‍ط ام‍ری‍ک‍ا و اس‍رائ‍ی‍ل‌ است. در این پ‍ژوه‍ش‌ از روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و اس‍ن‍ادی‌ از ک‍ل‍ی‍ه‌ ک‍ت‍ب‌ و ن‍ش‍ری‍ات‌ داخ‍ل‍ی‌ و خ‍ارج‍ی‌ ک‍ه‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ م‍وض‍وع‌ م‍طال‍ب‍ی‌ ارائ‍ه‌ داده‌ ب‍ودن‍د اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ی‍ه‍ودی‍ان‌ ام‍ری‍ک‍ا ب‍ه‌ خ‍اطر داش‍ت‍ن‌ ت‍وان‌ م‍ال‍ی‌ ب‍الا در ت‍م‍ام‌ م‍وس‍س‍ات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و غ‍ی‍ره‌ ن‍ف‍وذ ک‍رده‌ان‍د و از طری‍ق‌ ای‍ن‌ ن‍ف‍وذ در م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ری‍ک‍ا ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌ م‍ی‌ن‍م‍ای‍ن‍د
 
   آدرس ثابت  ن‍ق‍ش‌ ی‍ه‍ودی‍ان آم‍ری‍ک‍ا در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ای‌ آم‍ری‍ک‍ا
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh