ح‍ق‍وق‌ زوج‍ی‍ن‌ در م‍ذاه‍ب‌ خ‍م‍س‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۰۰۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۲۸۷۳
‏پدیدآور : م‍ش‍ه‍دی‌ ح‍س‍ی‍ن‌، زه‍ره‌
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ق‍وق‌ زوج‍ی‍ن‌ در م‍ذاه‍ب‌ خ‍م‍س‍ه‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ام‍ی‍دی‌ ف‍رداس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر م‍وس‍وی‌ رک‍ن‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌۱۳۷۸
‏شناسه افزوده : ام‍ی‍دی‌ ف‍رد، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌ رک‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
‏چکیده : وق‍ت‍ی‍ک‍ه‌ ع‍ق‍د ن‍ک‍اح‌ ب‍ا ک‍ل‍ی‍ه‌ ش‍رای‍ط م‍ع‍ت‍ب‍ره‌ ش‍رع‍ی‌ و ق‍ان‍ون‍ی‌ واق‍ع‌ ش‍ود ب‍ه‌ م‍ح‍ض‌ وق‍وع‌ ع‍ق‍د راب‍طه‌ زوج‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ زن‌ "زوج‍ه‌" و م‍رد "زوج‌" ای‍ج‍اد گ‍ش‍ت‍ه‌ و م‍ی‌ت‍وان‍ن‍د ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر ارت‍ب‍اط ج‍ن‍س‍ی‌ ب‍رق‍رار و از ی‍ک‍دی‍گ‍ر اس‍ت‍م‍ت‍اع‌ ج‍وی‍ن‍د از آن‍ج‍ائ‍ی‍ک‍ه‌ ن‍ک‍اح‌ ق‍راردادی‌ م‍ه‍م‌ اس‍ت‌ و از ل‍ح‍اظ ف‍ردی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ق‍رارداده‍ای‌ دی‍گ‍ر ن‍ی‍س‍ت‌ ش‍ارع‌ ش‍رای‍ط و آث‍ار خ‍اص‍ی‌ ب‍رای‌ آن‌ ق‍ائ‍ل‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ در اغ‍ل‍ب‌ م‍وارد اراده‌ اف‍راد ن‍م‍ی‌ت‍وان‌ ای‍ن‌ آث‍ار را ت‍غ‍ی‍ی‍ر ده‍د ش‍ارع‌ م‍ق‍دس‌ ب‍ر ع‍ق‍د ن‍ک‍اح‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ آث‍ار و ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍رای‌ زوج‍ی‍ن‌ وض‍ع‌ ن‍م‍وده‌ و دس‍ت‍ورات‍ی‌ ص‍ادر ف‍رم‍وده‌ و در ه‍ر م‍وردی‌ ک‍ه‌ ح‍ق‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍س‍ی‌ ق‍ائ‍ل‌ ش‍ده‌، ن‍اچ‍ار ت‍ک‍ل‍ی‍ف‍ی‌ ب‍رای‌ دی‍گ‍ری‌ ی‍ا دی‍گ‍ران‌ ای‍ج‍اد ک‍رده‌ اس‍ت‌ از ای‍ن‌ روی‌، ح‍ق‍وق‍ی‌ خ‍اص‌ زوج‌، ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍خ‍ص‍وص‌ زوج‍ه‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ه‍م‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ک‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ه‍ر دو ق‍رار داده‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ب‍ع‌ ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ و وظای‍ف‍ی‌ را م‍ت‍وج‍ه‌ ه‍ری‍ک‌ ن‍م‍ای‍د: ن‍ص‌ ص‍ری‍ح‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ اس‍ت‌: "ل‍ه‍ن‌ م‍ث‍ل‌ ال‍ذی‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ن‌ ب‍ال‍م‍ع‍روف‌" ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍رای‌ زن‍ان‌ ب‍ر م‍ردان‌ اس‍ت‌ م‍ث‍ل‌ آن‍چ‍ه‌ ب‍رای‌ م‍ردان‌ ب‍ر ع‍ه‍ده‌ زن‍ان‌ از ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ح‍ق‍وق‌ م‍خ‍ت‍ص‍ص‌ زوج‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ دو ب‍خ‍ش‌ اس‍ت‌: ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ غ‍ی‍ر م‍ال‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ی‌ زوج‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ م‍ه‍ری‍ه‌ و ن‍ف‍ق‍ه‌ اس‍ت‌ و ح‍ق‍وق‌ غ‍ی‍ر م‍ال‍ی‌ او ش‍ام‍ل‌ ح‍ق‌ ق‍س‍م‌ - ه‍م‍خ‍واب‍ی‌ زوج‌ ب‍ا زوج‍ه‌ ی‍ک‌ ش‍ب‌ از ه‍ر چ‍ه‍ار ش‍ب‌ - و ح‍ق‌ در وطی‌ ه‍ر چ‍ه‍ار م‍اه‌ ی‍ک‍ب‍ار اس‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ت‌ از ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ر ع‍ک‍س‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اروپ‍ای‍ی‌ م‍ه‍ر ی‍ا ص‍داق‌ در ن‍ک‍اح‌ پ‍ذی‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و دارای‌ م‍ق‍ررات‌ ت‍ق‍ری‍ب‍ا ی‍ک‍س‍ان‍ی‌ اس‍ت‌ و م‍ه‍ر م‍ال‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍س‍ب‍ب‌ ع‍ق‍د ن‍ک‍اح‌ و ی‍ا ب‍س‍ب‍ب‌ دخ‍ول‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، زوج‍ه‌ م‍س‍ت‍ح‍ق‌ اس‍ت‌ و زوج‌ م‍ل‍زم‌ ب‍ه‌ دادن‌ آن‌ ب‍ه‌ زن‌ م‍ی‌ب‍اش‍د. ه‍م‍ان‍طور ک‍ه‌ ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌ در ت‍ح‍ری‍ر ف‍رم‍وده‌ اس‍ت‌ م‍ه‍ر ع‍وض‌ ب‍ض‍ع‌ ی‍ا ع‍وض‌ اس‍ت‍م‍ت‍اع‌ از زن‌ ن‍ی‍س‍ت‌ چ‍ون‌ م‍ع‍اوض‍ه‌ در ع‍ق‍د ن‍ک‍اح‌ ب‍ی‍ن‌ ذات‌ زوج‍ی‍ن‌ ه‍س‍ت‌ و اس‍ت‍م‍ت‍اع‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ب‍ی‍ن‌ زوج‍ی‍ن‌ اس‍ت‌ و ف‍ق‍ط از آن‌ زوج‌ ن‍ی‍س‍ت‌. م‍ه‍ر ه‍دی‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ش‍وه‍ر ب‍رای‌ ج‍ل‍ب‌ رض‍ای‍ت‌ زوج‍ه‌ ب‍ه‌ ازدواج‌، ب‍ه‌ زن‌ م‍ی‌ده‍د و خ‍وی‍ش‍ان‌ زن‌ ه‍ی‍چ‌ ح‍ق‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ آن‌ ن‍دارن‍د. ذک‍ر م‍ه‍ر و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ آن‌ در ض‍م‍ن‌ ع‍ق‍د ن‍ک‍اح‌ ض‍رورت‌ ن‍دارد و در ص‍ورت‌ ع‍دم‌ ذک‍ر م‍ه‍ر ی‍ا ب‍طلان‌ آن‌، ع‍ق‍د ن‍ک‍اح‌ م‍ن‍ع‍ق‍د خ‍واه‍د ش‍د زن‌ ب‍ا ان‍ع‍ق‍اد ن‍ک‍اح‌ م‍ال‍ک‌ م‍ه‍ر م‍ی‌ش‍ود و م‍ی‌ت‍وان‍د ه‍ر ت‍ص‍رف‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ای‍ل‌ ب‍اش‍د در آن‌ ب‍ن‍م‍ای‍د و ه‍رگ‍اه‌ ق‍ب‍ل‌ از دخ‍ول‌، زن‌ م‍طل‍ق‍ه‌ ش‍ود ن‍ص‍ف‌ م‍ه‍ر ب‍ه‌ م‍رد م‍س‍ت‍رد م‍ی‌گ‍ردد دخ‍ول‌ ی‍ا ف‍وت‌ ی‍ک‍ی‌ از زوج‍ی‍ن‌ ق‍ب‍ل‌ از م‍واق‍ع‍ه‌ (طب‍ق‌ ق‍ول‌ م‍ش‍ه‍ور ف‍ق‍ه‍ای‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌) س‍ب‍ب‌ م‍ی‌ش‍ود ت‍ا ک‍ل‌ م‍ه‍ر در م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ زن‌ م‍س‍ت‍ق‍ر ش‍ده‌ و ج‍ز ب‍ا اداآ از طرف‌ زوج‌ ی‍ا اب‍راآ س‍اق‍ط ن‍گ‍ردد زن‌ ح‍ق‌ دارد ت‍ا وق‍ت‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ه‍ر خ‍ود را ن‍گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ت‍م‍ک‍ی‍ن‌ ن‍ک‍ن‍د ب‍ه‌ ش‍رط آن‍ک‍ه‌ ق‍ب‍لا ت‍ن‌ ب‍ه‌ ن‍زدی‍ک‍ی‌ ن‍داده‌ ب‍اش‍د (طب‍ق‌ ق‍ول‌ م‍ش‍ه‍ور ف‍ق‍ه‍ای‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) در ای‍ن‍ص‍ورت‌ ش‍وه‍ر ن‍م‍ی‌ت‍وان‍د زن‌ را م‍ج‍ب‍ور ب‍ه‌ آم‍ی‍زش‌ ک‍رده‌ ی‍ا از پ‍رداخ‍ت‌ ن‍ف‍ق‍ه‌ ب‍ه‌ وی‌ ام‍ت‍ن‍اع‌ ک‍ن‍د. در ح‍ق‍وق‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍ف‍ق‍ه‌ زن‌ ب‍ه‌ ع‍ه‍ده‌ ش‍وه‍ر اس‍ت‌. ت‍ام‍ی‍ن‌ آن‍چ‍ه‌ از خ‍وراک‌، پ‍وش‍اک‌، م‍س‍ک‍ن‌ م‍ن‍اس‍ب‌، اث‍اث‌ خ‍ان‍ه‌، خ‍دم‍ت‍ک‍ار و غ‍ی‍ره‌ ض‍رورت‍ا اح‍ت‍ی‍اج‌ دارد، ب‍ر ع‍ه‍ده‌ ش‍وه‍ر اس‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ زوج‌ ک‍ه‌ زوج‍ه‌ م‍ک‍ل‍ف‌ ب‍ه‌ رع‍ای‍ت‌ آن‍ه‍اس‍ت‌ غ‍ی‍ر م‍ال‍ی‌ اس‍ت‌ و ش‍ام‍ل‌ ح‍ق‌ اس‍ت‍م‍ت‍اع‌، ح‍ق‌ س‍ک‍ون‍ت‌ ب‍ا زوج‍ه‌ و ح‍ق‌ ری‍اس‍ت‌ در خ‍ان‍واده‌ اس‍ت‌ زن‌ م‍وظف‌ ب‍ه‌ اطاع‍ت‌، ت‍م‍ک‍ی‍ن‌ و ت‍ب‍ع‍ی‍ت‌ از ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍وه‍ر اس‍ت‌. م‍ن‍ظور از ری‍اس‍ت‌، ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ در ام‍ور خ‍ان‍واده‌ و م‍راع‍ات‌ م‍ص‍ال‍ح‌ آن‌ ب‍وده‌ م‍ث‍لا ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ح‍ل‌ س‍ک‍ون‍ت‌، ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍غ‍ل‌ زن‌ و ن‍ظای‍ر آن‌ از اخ‍ت‍ی‍ارات‌ ش‍وه‍ر اس‍ت‌. م‍رد ن‍م‍ی‌ت‍وان‍د از اخ‍ت‍ی‍ارات‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ او واگ‍ذار ش‍ده‌ س‍وآ اس‍ت‍ف‍اده‌ ن‍م‍ای‍د چ‍ون‌ از م‍ص‍ادی‍ق‌ س‍وآ م‍ع‍اش‍رت‌ ب‍ش‍م‍ار م‍ی‌آی‍د ک‍ه‌ خ‍داون‍د ب‍ه‌ ص‍راح‍ت‌ ام‍ر ب‍ه‌ ح‍س‍ن‌ م‍ع‍اش‍رت‌ م‍ردان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ زن‍ان‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌. "ع‍اش‍رو ه‍ن‌ ب‍ال‍م‍ع‍روف‌" دس‍ت‍ه‌ س‍وم‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ک‍ت‍ب‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ و زوج‍ی‍ن‌ ه‍ر دو م‍وظف‌ ب‍ه‌ رع‍ای‍ت‌ آن‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د م‍ان‍ن‍د ح‍س‍ن‌ م‍ع‍اش‍رت‌، س‍ع‍ی‌ در ت‍ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ب‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اولاد در اص‍طلاح‌ ف‍ق‍ه‍اآ، س‍رپ‍ی‍چ‍ی‌ زوج‌ ی‍ا زوج‍ه‌ از ان‍ج‍ام‌ ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ و وظای‍ف‍ی‌ ک‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ طرف‌ دی‍گ‍ر ب‍ر ع‍ه‍ده‌ دارد ن‍ش‍ور گ‍وی‍ن‍د. ن‍ش‍وز م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ از طرف‌ زن‌ و ی‍ا ش‍وه‍ر و ی‍ا ه‍ر دو ب‍اش‍د در ش‍رع‌ و ق‍ان‍ون‌ ض‍م‍ان‍ت‌ و ک‍ی‍ف‍ری‌ ب‍رای‌ ح‍ق‍وق‌ زوج‍ی‍ن‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ص‍ورت‌ ن‍ش‍وز ش‍وه‍ر، ح‍ق‌ م‍طال‍ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ خ‍وی‍ش‌ را دارد ح‍اک‍م‌ ش‍رع‌، ش‍وه‍ر را م‍ل‍زم‌ ب‍ه‌ وف‍ای‌ ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ م‍ی‌ک‍ن‍د ک‍ه‌ اگ‍ر اث‍ری‌ ن‍داش‍ت‌ ح‍اک‍م‌ ح‍ق‌ ت‍ع‍زی‍ر او را خ‍واه‍د داش‍ت‌ و م‍ی‌ت‍وان‍د ش‍وه‍ر را م‍ج‍ب‍ور ب‍ه‌ طلاق‌ ک‍ن‍د و اگ‍ر ش‍وه‍ر از ای‍ن‌ ام‍ر ام‍ت‍ن‍اع‌ ک‍رد ح‍اک‍م‌ ب‍ه‌ ولای‍ت‌ از م‍م‍ت‍ن‍ع‌ ح‍ق‌ دارد زوج‍ه‌ را م‍طل‍ق‍ه‌ ک‍ن‍د. ب‍ا ام‍ی‍د ب‍ه‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ زوج‍ی‍ن‌ و آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ آن‍ه‍ا، م‍وج‍ب‌ ت‍ح‍ک‍ی‍م‌ پ‍ی‍ون‍د زن‍اش‍وی‍ی‌ و رع‍ای‍ت‌ ع‍دل‌ و ان‍ص‍اف‌ و دوری‌ از ه‍ر گ‍ون‍ه‌ ظل‍م‌ و س‍ت‍م‌ ش‍ود و اب‍ه‍ام‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ و ن‍اب‍راب‍ری‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ و ش‍وه‍ر ک‍ه‌ در ن‍ی‍م‌ ق‍رن‌ اخ‍ی‍ر م‍ورد ب‍ح‍ث‌ و گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ م‍ج‍ام‍ع‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ ق‍رار گ‍ف‍ت‍ه‌، از م‍ی‍ان‌ ب‍رود
 
   آدرس ثابت  ح‍ق‍وق‌ زوج‍ی‍ن‌ در م‍ذاه‍ب‌ خ‍م‍س‍ه‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh