ش‍رای‍ط ص‍ح‍ت‌ ص‍دور ب‍رات‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۶۳۱۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۲۱۹۷
‏پدیدآور : خ‍وش‌، اک‍ب‍ر
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍رای‍ط ص‍ح‍ت‌ ص‍دور ب‍رات‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ اکبر خوش؛اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا رب‍ی‍ع‍ا اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌؛اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ع‍م‍ادزاده‌
‏مشخصات نشر : اص‍ف‍ه‍ان‌۱۳۷۷
‏شناسه افزوده : اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا
‏شناسه افزوده : ع‍م‍ادزاده‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌
‏شناسه افزوده : آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌، گ‍روه‌ ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
‏چکیده : م‍وض‍وع‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌: "ش‍رای‍ط ص‍ح‍ت‌ ص‍دور ب‍رات‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌" ب‍رات‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ اس‍ن‍اد ت‍ج‍اری‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ دارای‌ اه‍م‍ی‍ت‌ خ‍اص‍ی‌ اس‍ت‌ ل‍ذا م‍ا در ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍رای‍ط ص‍ح‍ت‌ ص‍دور آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ای‍م‌ در ص‍دور ی‍ک‌ ب‍رات‌ ن‍اگ‍زی‍ر از رع‍ای‍ت‌ ش‍رای‍ط خ‍اص‍ی‌ ه‍س‍ت‍ی‍م‌، ش‍رای‍ط م‍ذک‍ور ب‍ه‌ دو دس‍ت‍ه‌ ک‍ل‍ی‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ م‍ی‌ش‍ون‍د ک‍ه‌ ع‍ب‍ارت‍ن‍د از: ۱- ش‍رای‍ط م‍اه‍وی‌ ص‍ح‍ت‌ ص‍دور ب‍رات‌ ۲- ش‍رای‍ط ش‍ک‍ل‍ی‌ ص‍ح‍ت‌ ص‍دور ب‍رات‌ م‍ن‍ظور از ش‍رای‍ط م‍اه‍وی‌ آن‌ ش‍رای‍طی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌، ص‍ادر ک‍ن‍ن‍ده‌ و ی‍ا دارن‍ده‌ ب‍رات‌ ب‍ای‍د از آن‍ج‍ائ‍ی‍ک‍ه‌ اق‍دام‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ی‍ک‌ ع‍م‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د، دارا ب‍اش‍د و ای‍ن‌ ش‍رای‍ط ه‍م‍ان‌ ق‍واع‍د ع‍م‍وم‍ی‌ ق‍رارداده‍ا، ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ در م‍اده‌ ۱۹۰ق‌. م‌. آم‍ده‌ان‍د، چ‍ن‍ان‍ک‍ه‌ ی‍ک‌ ی‍ا چ‍ن‍د م‍ورد از ش‍رای‍ط م‍ذک‍ور در ص‍دور ب‍رات‌ رع‍ای‍ت‌ ن‍ش‍ود، اع‍ت‍ب‍ار آن‌ ق‍اب‍ل‌ خ‍دش‍ه‌ و ای‍راد اس‍ت‌. ن‍ک‍ت‍ه‌ ق‍اب‍ل‌ ت‍وج‍ه‌ در راب‍طه‌ ب‍ا ب‍رات‌، ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍طلان‌ ت‍ع‍ه‍د ی‍ک‌ ی‍ا چ‍ن‍د ن‍ف‍ر از م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ ب‍رات‌ ن‍م‍ی‌ت‍وان‍د آن‍را ب‍طور ک‍ل‍ی‌ ب‍ی‌ اع‍ت‍ب‍ار ک‍ن‍د و س‍ای‍ر م‍ت‍ع‍ه‍دی‍ن‌ ب‍رات‌ در ه‍ر ح‍ال‌ م‍س‍ئ‍ول‌ ت‍ل‍ق‍ی‌ م‍ی‌گ‍ردن‍د، چ‍را ک‍ه‌ در راب‍طه‌ ب‍ا اس‍ن‍اد ت‍ج‍اری‌ اص‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ ام‍ض‍ائ‍ات‌ ح‍اک‍م‌ اس‍ت‌ م‍ن‍ظور از ش‍رای‍ط ش‍ک‍ل‍ی‌ ص‍ح‍ت‌ ص‍دور ب‍رات‌، ه‍م‍ان‌ ش‍رای‍ط م‍ذک‍ور در م‍اده‌ ۲۲۳ق‌. ت‌. اس‍ت‌ ک‍ه‌ ق‍ان‍ون‍گ‍ذار وج‍ود آن‍ه‍ا را در ب‍رات‌ ض‍روری‌ اع‍لام‌ ک‍رده‌ و ض‍م‍ان‍ت‌ اج‍رای‍ی‌ ع‍دم‌ ق‍ی‍د ای‍ن‌ م‍وارد را (ب‍ج‍ز ب‍ن‍د اول‌)، خ‍روج‌ س‍ن‍د از ش‍م‍ول‌ م‍ق‍ررات‌ راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ب‍روات‌ ت‍ج‍ارت‍ی‌ اع‍لام‌ ن‍م‍وده‌ اس‍ت‌. ال‍ب‍ت‍ه‌ ای‍ن‌ ام‍ر م‍ان‍ع‌ از آن‌ ن‍خ‍واه‍د ب‍ود ت‍ا ب‍ت‍وان‍ی‍م‌ در ص‍ورت‌ وج‍ود س‍ای‍ر ش‍رای‍ط س‍ن‍د م‍زب‍ور را ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ س‍ن‍د ع‍ادی‌ ت‍ل‍ق‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌ چ‍ن‍ان‍ک‍ه‌ ض‍م‍ن‌ م‍طال‍ب‌ م‍طروح‍ه‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍د، ج‍ه‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍رای‍ط م‍اه‍وی‌ ص‍ح‍ت‌ ص‍دور ب‍رات‌ ع‍م‍وم‍ا ب‍ای‍د ب‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ت‍وس‍ل‌ ج‍س‍ت‌، چ‍را ک‍ه‌ در اغ‍ل‍ب‌ م‍وارد ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ س‍اک‍ت‌ اس‍ت‌. ام‍ا در م‍ورد، ب‍ح‍ث‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ ش‍رای‍ط ش‍ک‍ل‍ی‌ ص‍ح‍ت‌ ص‍دور ب‍رات‌، آن‍چ‍ه‌ ب‍ای‍د م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍ی‍رد، م‍ق‍ررات‌ م‍وج‍ود در ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ م‍ی‌ب‍اش‍د، در م‍واردی‌ ه‍م‌ ک‍ه‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ س‍اک‍ت‌ اس‍ت‌، م‍ی‌ت‍وان‌ ب‍ا ت‍وس‍ل‌ ب‍ه‌ اص‍ول‍ی‌ ک‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ و ب‍خ‍ص‍وص‌ ف‍ران‍س‍ه‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ در ج‍ه‍ت‌ رف‍ع‌ م‍وارد م‍ب‍ه‍م‌ اق‍دام‌ ک‍رد
 
   آدرس ثابت  ش‍رای‍ط ص‍ح‍ت‌ ص‍دور ب‍رات‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh