س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۵۳۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۲۳۲۳
‏پدیدآور : ح‍اج‍ی‌پ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌ ال‍م‍اس‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ه‍دی‌ ع‍لام‍ه‌
‏مشخصات نشر : اص‍ف‍ه‍ان‌۱۳۷۷
‏شناسه افزوده : ال‍م‍اس‍ی‌، ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌
‏شناسه افزوده : ع‍لام‍ه‌، م‍ه‍دی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
‏چکیده : ب‍ی‌م‍ب‍الات‍ی‌ در اع‍م‍ال‌ ح‍ق‌ ک‍ه‌ م‍وج‍ب‌ ض‍رر گ‍ردد و ی‍ا ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ک‍س‍ی‌ ح‍ق‌ خ‍ود را ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ض‍رر زدن‌ ب‍ه‌؟؟؟ دی‍گ‍ری‌ اع‍م‍ال‌ ن‍م‍ای‍دو ی‍ا ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ح‍ق‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ م‍ت‍ع‍ارف‌ اع‍م‍ال‌ ن‍ش‍و س‍وآاس‍ت‍ف‍ت‍اده‌ از ح‍ق‌ اس‍ت‌ در ؟؟؟ام‍ام‍ی‍ه‌ ع‍لاوه‌ ب‍ر آی‍ات‌ ق‍رآن‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ن‍ع‌ ض‍رر ب‍ه‌ دی‍گ‍ری‌ و خ‍ل‍وص‌ ن‍ی‍ت‌ در اع‍م‍ال‌ و رف‍ت‍ار م‍دن‍ظر ق‍رار؟؟؟ گ‍ی‍رد ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر ی‍ک‍ی‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر ف‍ق‍ه‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ س‍وآ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‌ را م‍ردود م‍ی‌دان‍د. ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ؟؟؟رس‍ال‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و ه‍دف‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ح‍دود اع‍م‍ال‌ ح‍ق‌ اس‍ت‌ م‍طاب‍ق‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ای‍ران‌ ب‍ای‍د ب‍راس‍اس‌ م‍وازی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍اش‍د. م‍ن‍ع‌ ؟؟؟ب‍ه‌ غ‍ی‍ر ه‍م‌ در ق‍ان‍ون‌اس‍اس‍ی‌ و ه‍م‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ گ‍ردی‍ده‌ و اع‍م‍ال‌ ح‍ق‌ را ب‍ه‌ص‍ورت‌؟؟؟ج‍ای‍ز ش‍م‍رده‌ان‍د. م‍ث‍لا در م‍ال‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ه‍رگ‍اه‌ ش‍ری‍ک‌ دو ن‍ف‍ر ب‍اش‍ن‍د و ی‍ک‍ی‌ از آن‍ه‍ا ق‍ص‍د ب‍ی‍ع‌ س‍ه‍م‌؟؟؟داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ای‍ن‌ ک‍ه‌ م‍ال‍ک‌ س‍ه‍م‌ خ‍ود اس‍ت‌ ح‍ق‌ ن‍دارد ب‍ه‌ ه‍رک‍س‌ اراده‌ ک‍رد، ب‍ف‍روش‍د،؟؟؟اب‍ت‍دا ح‍ق‌ ش‍ری‍ک‌ و ب‍ه‌ اص‍طلاح‌ ش‍ف‍ی‍ع‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ح‍ص‍ه‌ م‍ب‍ی‍ع‍ه‌ را ب‍خ‍رد و در ص‍ورت‌ ام‍ت‍ن‍اع‌ ش‍ف‍ی‍ع‌ ؟؟؟س‍ه‍م‌ ح‍ق‌ خ‍واه‍د داش‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ه‍رک‍س‌ خ‍واس‍ت‌ ب‍ف‍روش‍د. در ت‍ق‍س‍ی‍م‌ م‍ال‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ک‍ه‌ ب‍ا ای‍ن‌ ک‍ه‌ ؟؟؟ح‍ق‌ دارد ک‍ه‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ م‍ال‌ م‍ش‍ت‍رک‌ را ت‍ق‍اض‍ا ک‍ن‍د ول‍ی‌ اگ‍ر ت‍ق‍س‍ی‍م‌ م‍ال‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ض‍رر ف‍اح‍ش‌؟؟؟ ش‍رک‍ای‌ دی‍گ‍ر ب‍اش‍د، ش‍ری‍ک‌ ن‍م‍ی‌ت‍وان‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ال‍ک‌ ق‍س‍م‍ت‍ی‌ از م‍ل‍ک‌، ت‍ق‍س‍ی‍م‌ آن‌ را ت‍ق‍اض‍ا ک‍ن‍د؟؟؟ک‍ه‌ ای‍ن‌ ض‍رر م‍ت‍وج‍ه‌ خ‍ودش‌ ب‍اش‍د ؟؟؟ن‍ام‍زدی‌ ام‍ک‍ان‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ه‍ر ی‍ک‌ از طرف‍ی‍ن‌ ق‍ب‍ل‌ از ن‍ک‍اح‌ ن‍ام‍زدی‌ را ب‍ه‌ ه‍م‌ ب‍زن‍ن‍د و از وص‍ل‍ت‌ م‍ن‍ظور ن‍ظر ام‍ت‍ن‍اع‌ ن‍م‍ای‍ن‍د وج‍ود دارد ورود ض‍رر ب‍ه‌ دی‍گ‍ری‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ س‍وآ از ای‍ن‌ ح‍ق‌ ام‍ک‍ان‌پ‍ذی‍ر اس‍ت‌. در وص‍ی‍ت‌ اخ‍ت‍ی‍ارات‌ م‍وص‍ی‌ م‍ح‍دود ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ف‍رد ن‍م‍ی‌ت‍وان‍د ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اض‍رار ب‍ه‌ وارث‌ م‍ازاد ب‍ر ث‍ل‍ث‌ دارای‍ی‌ و ی‍ا ب‍ه‌ ق‍ص‍د اض‍رار ب‍ه‌ وارث‌ ب‍ه‌ دی‍ون‌ غ‍ی‍رواق‍ع‍ی‌ اع‍ت‍راف‌ ن‍م‍ای‍د. اخ‍ت‍ی‍ار طلاق‌ زن‌ ب‍ا ش‍وه‍ر اس‍ت‌، ک‍ه‌ در ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍طل‍ق‌ ب‍ی‍ان‌ ش‍ده‌ ول‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ق‍اع‍ده‌ لاض‍رر و آی‍ات‌ ق‍رآن‍ی‌ ک‍ه‌ ض‍رر رس‍ان‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ ه‍م‍س‍ر را ن‍ه‍ی‌ ک‍رده‌ ن‍ب‍ای‍د ای‍ن‌ ح‍ق‌ را م‍طل‍ق‌ دان‍س‍ت‌. ب‍ا وج‍ود ای‍ن‌ ک‍ه‌ دادخ‍واه‍ی‌ ح‍ق‌ م‍س‍ل‍م‌ ه‍ر ف‍ردی‌ اس‍ت‌ ول‍ی‌ دادخ‍واه‌ ن‍م‍ی‌ت‍وان‍د ای‍ن‌ ح‍ق‌ را ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اطال‍ه‌ دادرس‍ی‌ و ی‍ا اض‍رار ب‍ه‌ غ‍ی‍ر اع‍م‍ال‌ و س‍وآاس‍ت‍ف‍اده‌ ن‍م‍ای‍د س‍وآ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ ض‍اب‍طه‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ن‍دارد و دادرس‌ ب‍ا اوض‍اع‌ و اح‍وال‌ ق‍ض‍ی‍ی‍ه‌ ب‍ای‍د ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ده‍د ک‍ه‌ آی‍ا ص‍اح‍ب‌ ح‍ق‌ از خ‍وی‍ش‌ س‍وآ اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍رده‌ ی‍ا خ‍ی‍ر
 
   آدرس ثابت  س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh