اس‍ت‍راق‌ س‍م‍ع‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۹۳۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۱۶۸۰
‏پدیدآور : ک‍اک‍وان‌، ش‍روی‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍ت‍راق‌ س‍م‍ع‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا رض‍ا ن‍ورب‍ه‍ااس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ن‍وچ‍ه‍ر خ‍زان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۷۷ - ۷۸
‏شناسه افزوده : ن‍ورب‍ه‍ا، رض‍ا
‏شناسه افزوده : خ‍زان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌. م‍رک‍ز ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
‏چکیده : ه‍دف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ث‍ب‍وت‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ص‍ون‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و ح‍ری‍م‌ م‍خ‍ص‍وص‍ی‌ اف‍راد و م‍ک‍ال‍م‍ات‌ آن‍ه‍ا از ت‍ج‍اوز اش‍خ‍اص‌ و دول‍ت‍ه‍ا، ارای‍ه‌ ت‍م‍ام‌ م‍واد ق‍ان‍ون‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ اس‍ت‍راق‌ س‍م‍ع‌ و م‍وارد م‍م‍ن‍وع‍ی‍ت‌ آن‌ و راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍ق‍ن‍ن‌ ب‍رای‌ روز آم‍د ک‍ردن‌ م‍واد ح‍اض‍ر و ی‍اف‍ت‍ن‌ راه‍ک‍اری‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ج‍ه‍ت‌ ح‍ل‌ م‍ش‍ک‍لات‌ اس‍ت‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌: ک‍ت‍ب‌ خ‍ارج‍ی‌ و ن‍ظری‍ات‌ اس‍ات‍ی‍د اه‍ل‌ ف‍ن‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ دو ب‍خ‍ش‌ اس‍ت‌ اول‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ اس‍ت‍راق‌ س‍م‍ع‌ ک‍ه‌ ف‍ص‍ل‌ اول‌ آن‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ف‍ص‍ل‌ دوم‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍راق‌ س‍م‍ع‌ در ای‍ران‌ و ب‍خ‍ش‌ دوم‌ ش‍ام‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍رم‌ اس‍ت‍راق‌ س‍م‍ع‌ م‍وض‍وع‌ م‍اده‌ ۵۸۲ ق‍ان‍ون‌ ت‍ع‍زی‍رات‌ ک‍ه‌ ف‍ص‍ل‌ اول‌ ع‍ن‍اص‍ر ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ده‍ن‍ده‌ ج‍رم‌ و ف‍ص‍ل‌ دوم‌ م‍ج‍ازات‍ه‍ای‌ اس‍ت‍راق‌ س‍م‍ع‌ اس‍ت‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ح‍وزه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ از ح‍وزه‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ و ع‍دم‌ دخ‍ال‍ت‌ ب‍ه‌ ح‍وزه‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ اول‍ی‍ن‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ ای‍ج‍اد ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌ اس‍ت‌ و ؟؟!! در زن‍دگ‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ دخ‍ال‍ت‌ ک‍ن‍د اگ‍ر اس‍ت‍راق‌ س‍م‍ع‌ آزاد ش‍ود ای‍ن‌ ح‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍م‍اد ع‍م‍وم‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌ ض‍رب‍ه‌ م‍ی‌زن‍د اج‍رای‌ ع‍دال‍ت‌ م‍س‍ت‍ل‍زم‌ ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ح‍ک‍وم‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ م‍ت‍ن‍ه‍ا از طری‍ق‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ ش‍ده‌ ب‍اش‍د. آزادی‌ دل‍ی‍ل‌ در ام‍ور ک‍ی‍ف‍ری‌ م‍ق‍ب‍ول‌ اس‍ت‌ ول‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ آن‌ ب‍ای‍د از طری‍ق‌ ش‍روع‌ و ق‍ان‍ون‍ی‌ ب‍اش‍د طب‍ق‌ اص‍ل‌ ۲۵ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‌ و ض‍م‍ان‍ت‌ اج‍رائ‍ی‌ آن‌ م‍اده‌ ۵۸۲ ق‍ان‍ون‌ ت‍ع‍زی‍رات‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  اس‍ت‍راق‌ س‍م‍ع‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh