ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آث‍ار و م‍وج‍ب‍ات‌ طلاق‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ت‍رک‍ی‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۸۰۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۱۵۰۵
‏پدیدآور : اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ص‍م‍د
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آث‍ار و م‍وج‍ب‍ات‌ طلاق‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ت‍رک‍ی‍ه‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ه‍رپ‍وراس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ص‍ل‍ح‍ی‌، ص‍ف‍ار
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷
‏شناسه افزوده : م‍ه‍رپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌
‏شناسه افزوده : م‍ص‍ل‍ح‍ی‌
‏شناسه افزوده : ص‍ف‍ار
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
‏چکیده : ه‍دف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آث‍ار طلاق‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ت‍رک‍ی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍وض‍وع‍ه‌ طلاق‌ از ل‍ح‍اظ ق‍ان‍ون‍ی‌ و رف‍ع‌ م‍وان‍ع‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ آن‌ اس‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍وج‍ب‍ات‌ و آث‍ار طلاق‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ ک‍ه‌ ن‍ش‍ات‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ از ح‍ق‍وق‌ ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ اس‍ت‌ ک‍دام‍ن‍د؟ و ن‍ک‍ات‌ ض‍ع‍ف‌ و ق‍درت‌ ت‍ئ‍وری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ آن‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟ ت‍ا چ‍ه‌ ان‍دازه‌ای‌ ال‍ه‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ و م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ا اص‍ول‌ ش‍رع‍ی‌ اس‍ت‌، روی‍ه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ و اس‍ت‍ن‍ب‍اط ق‍ض‍اوت‌ در م‍ح‍اک‍م‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ اس‍ت‌؟ و ب‍رای‌ رف‍ع‌ م‍وان‍ع‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ م‍وج‍ود ک‍دام‍ی‍ک‌ از ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌ ن‍ی‍از ب‍ه‌ اص‍لاح‍ی‍ه‌ دارد، چ‍ن‍د ن‍م‍ون‍ه‌ آراآ ص‍ادره‌ و اس‍ت‍ع‍لام‌ه‍ای‌ ب‍ع‍م‍ل‌ آم‍ده‌ از اداره‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌ آورده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ در م‍ب‍اح‍ث‌ ح‍ق‍وق‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ش‍ری‍ح‌ م‍وج‍ب‍ات‌ و آث‍ار طلاق‌ در ح‍ق‍وق‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ از ک‍ت‍ب‌ ب‍رج‍س‍ت‍ه‌ زی‍ن‌ ح‍ق‍وق‍دان‍ه‍ا و اس‍ات‍ی‍د م‍ع‍روف‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ب‍ول‌ و آن‍ک‍ارا اق‍دام‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ت‍ا: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ت‍رک‍ی‍ه‌ در ای‍ن‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ از ح‍ق‍وق‌ س‍وئ‍ی‍س‌ اق‍ت‍ب‍اس‌ و ع‍ی‍ن‍ا ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ آن‌ را ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍م‍وده‌ان‍د و در م‍ب‍اح‍ث‌ م‍رب‍وطه‌ ب‍ه‌ م‍واد ق‍ان‍ون‍ی‌ س‍وئ‍ی‍س‌ ن‍ی‍ز اش‍اره‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌، م‍ی‌ت‍وان‍د م‍طال‍ب‌ م‍ف‍ی‍دی‌ ب‍رای‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ و ح‍ق‍وق‌دان‌ه‍ای‌ ک‍ش‍ور و راه‍گ‍ش‍ای‌ ع‍م‍ل‌ ب‍رای‌ رف‍ع‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ات‍ب‍اع‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍ا ات‍ب‍اع‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ف‍وق‌ در م‍س‍ائ‍ل‌ م‍رب‍وطه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ گ‍ردد و ن‍ه‍ای‍ت‍ا ب‍ا ای‍ن‍ک‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای‌ در ج‍ه‍ت‌ وض‍ع‌ ن‍واق‍ص‌ م‍وج‍ود در ق‍وان‍ی‍ن‌ ای‍ران‌ ک‍ه‌ ت‍اب‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ت‍ری‍ن‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ دن‍ی‍ا را م‍ی‌ت‍وان‍د داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ت‍ب‌ اس‍ات‍ی‍د و ح‍ق‍وق‍دان‌ه‍ا و ف‍ق‍ه‍اآ م‍ع‍روف‌ و م‍ش‍ه‍ور ک‍ش‍ورم‍ان‌ و ح‍اص‍ل‌ ک‍ار ع‍م‍ل‍ی‌ در م‍ح‍اک‍م‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍الاخ‍ص‌ در دادگ‍اه‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ خ‍ان‍واده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍ق‍دی‍م‌ م‍ی‌گ‍ردد
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ آث‍ار و م‍وج‍ب‍ات‌ طلاق‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ت‍رک‍ی‍ه‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh