س‍ل‍ب‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ا پ‍رداخ‍ت‌ غ‍رام‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۲۰۴۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۰۹۲۱
‏پدیدآور : م‍ت‍ی‍ن‌ ف‍رد، م‍ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ل‍ب‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ا پ‍رداخ‍ت‌ غ‍رام‍ت‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا پ‍روی‍ز س‍اورائ‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور اردش‍ی‍ر ام‍ی‍ر ارج‍م‍ن‍د، ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌آب‍ادی‌
‏عنوان ديگر : Dispassession of Property by Indemnation in General Law
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۶ - ۷۷
‏شناسه افزوده : س‍اورائ‍ی‌، پ‍روی‍ز۵ام‍ی‍ر ارج‍م‍ن‍د، اردش‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‌آب‍ادی‌، ام‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
‏چکیده : ه‍دف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ "ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظر اس‍لام‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ل‍ب‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ا پ‍رداخ‍ت‌ غ‍رام‍ت‌" اس‍ت‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ اس‍لام‌، ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ک‍ش‍وری‌، اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر ب‍ه‌ ب‍ح‍ث‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و س‍ل‍ب‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  س‍ل‍ب‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ا پ‍رداخ‍ت‌ غ‍رام‍ت‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh