م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ داوری‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۳۸۷۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۳۹۸۴۰۳
‏پدیدآور : ن‍وروزی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ داوری‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ه‍رپ‍وراس‍ت‍اد م‍ش‍اور ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د م‍ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : خ‍وراس‍گ‍ان‌۱۳۷۶
‏شناسه افزوده : م‍ه‍رپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌
‏شناسه افزوده : م‍ک‍رم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ (اص‍ف‍ه‍ان‌) دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
‏چکیده : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ داوری‌ از ج‍ه‍ات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ و ت‍ق‍س‍ی‍م‍ات‌ آن‌ ب‍ه‌ طور ع‍ام‌ و از ل‍ح‍اظ ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ب‍ررس‍ی‌ ق‍رارداد داوری‌ از ج‍ه‍ت‌ لازم‌ و ج‍ای‍ز ب‍ودن‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ ق‍رارداد و م‍ن‍درج‍ات‌ آن‌ و زوال‌ ق‍رارداد و ق‍ان‍ون‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر آن‌ از ل‍ح‍اظ م‍اه‍ی‍ت‌ و آئ‍ی‍ن‌ داوری‌ و ب‍ررس‍ی‌ آراآ داوری‌ از ل‍ح‍اظ م‍اه‍ی‍ت‌ و ش‍ک‍ل‌ و اج‍راآ رای‌ داوری‌ و م‍وان‍ع‌ اج‍رای‌ آن‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ و راه‍ه‍ای‌ اع‍ت‍راض‌ ب‍ه‌ رای‌ داور ی‍ا داوران‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍ن‍اد م‍ت‍ون‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ و ن‍ظرات‌ اس‍ات‍ی‍د و دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ م‍ح‍ت‍رم‌ ع‍ل‍م‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ه‌ آن‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ داوری‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh