ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر از م‍ب‍ح‍ث‌ اج‍اره‌ ک‍ت‍اب‌ ری‍اض‌ال‍م‍س‍ائ‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۰۵۱۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۳۸۸۴۶۴
‏پدیدآور : س‍پ‍ه‍ری‌، ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر از م‍ب‍ح‍ث‌ اج‍اره‌ ک‍ت‍اب‌ ری‍اض‌ال‍م‍س‍ائ‍ل‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ح‍س‍ی‍ن‌ گ‍وگ‍ان‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ه‍دی‌زاده‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷
‏شناسه افزوده : گ‍وگ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏شناسه افزوده : م‍ه‍دی‍زاده‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ دوره‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
‏چکیده : ه‍دف‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر ب‍راس‍اس‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و رواب‍ط م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر در م‍ص‍وب‍ات‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ اس‍ت‌
 
   آدرس ثابت  ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر از م‍ب‍ح‍ث‌ اج‍اره‌ ک‍ت‍اب‌ ری‍اض‌ال‍م‍س‍ائ‍ل‌
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh