ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ آزادی‌ اح‍زاب‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ات‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۵۴۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۳۷۹۴۵۰
‏پدیدآور : ق‍وج‍ه‌زاده‌ه‍لان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ آزادی‌ اح‍زاب‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ات‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور اردش‍ی‍ر ام‍ی‍رارج‍م‍ن‍د
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌۱۳۷۷
‏شناسه افزوده : ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : ام‍ی‍رارج‍م‍ن‍د، اردش‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏چکیده : ه‍دف‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ "ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ض‍رورت‌ وج‍ود اح‍زاب‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌" اس‍ت‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظرات‌ اف‍راد و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ اح‍زاب‌ در ای‍ران‌ و ب‍ا اش‍اره‌ ب‍ه‌ م‍واد ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ک‍ش‍ور ب‍ه‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ اح‍زاب‌ در ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌
 
   آدرس ثابت  ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ آزادی‌ اح‍زاب‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ات‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh