وک‍ال‍ت‌ دع‍اوی‌ و اص‍ل‌ ۳۵ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۵۶۵۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۳۷۹۲۴۲
‏پدیدآور : رش‍ی‍دی‌، ف‍ری‍ب‍رز
‏عنوان و نام پديدآور : وک‍ال‍ت‌ دع‍اوی‌ و اص‍ل‌ ۳۵ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌ ال‍م‍اس‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍درض‍ا ق‍ن‍ب‍ری‌
‏مشخصات نشر : خ‍وراس‍گ‍ان‌۱۳۷۳
‏شناسه افزوده : ال‍م‍اس‍ی‌، ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌
‏شناسه افزوده : ق‍ن‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌ (اص‍ف‍ه‍ان‌)، گ‍روه‌ ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
‏چکیده : ه‍دف‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ "ب‍ررس‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ وک‍ال‍ت‌ دع‍اوی‌ و اص‍ل‌ ۳۵ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌" اس‍ت‌ ک‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر ب‍ه‌ ارائ‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ در ب‍اب‌ وک‍ال‍ت‌ دع‍اوی‌ و ن‍ق‍ش‌ وک‍ی‍ل‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌
 
   آدرس ثابت  وک‍ال‍ت‌ دع‍اوی‌ و اص‍ل‌ ۳۵ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh